• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  najwazniejsze-zmiany

  Najważniejsze zmiany

  1. Szybkie i prawidłowe rozliczanie MiLoG
  2. Pełne wsparcie dla obsługi systemu Windows® 10
  3. Zmiany w module Delegacje usprawniające i przyśpieszające pracę

  rozliczanie-wynagrodzenia-minimalnego-w-innych-krajach

  Rozliczanie wynagrodzenia minimalnego w innych krajach

  W najnowszej wersji wprowadzono zmiany mające na celu łatwiejsze rozliczanie wynagrodzenia minimalnego w innych krajach:

  • Na wykresie tygodniowym i miesięcznym w trybie obsługi delegacji dodano opcję „Pokazuj wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów”;
  • Na wykresie tygodniowym i miesięcznym w trybie obsługi delegacji dodano możliwość dowolnego określana, który z odcinków na terenie Niemiec lub Norwegi ma być uwzględniany przy wyliczaniu wyrównania za pracę na terytorium innych krajów.
  • Odcinki zagraniczne, w których opcja „Uwzględnij wyrównanie do minimalnej płacy” jest zaznaczona będą wyświetlane w kolorze zielonym, natomiast odcinki, dla których opcja jest odznaczona będą wyświetlane w szarym kolorze;
  • Również na pozycjach delegacji w oknie dodawania/edycji delegacji została dodana możliwość określania, które odcinki delegacji na terytorium Niemiec i Norwegi mają być uwzględniane przy wyliczaniu wyrównania za pracę na terytorium innych krajów. W tym celu na oknie edycji zdarzenia delegacji została dodana nowa opcja „Uwzględnij wyrównanie do minimalnej płacy” oraz na liście zdarzeń została dodana kolumna „Uwzględnij wyrównanie do minimalnej płacy” z możliwością edycji bezpośrednio w komórce tabeli.
  • W związku z wprowadzonymi zmianami na oknie dodawania/edycji delegacji została usunięta ramka „Uwzględnij minimalną płacę -> Niemcy, Norwegia”;
  • Na wykresie tygodniowym i miesięcznym w trybie obsługi delegacji dodano nową opcję „Włącz/wyłącz pokazywanie odcinków z rejestru”;
  • Na liście „Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów (253)” podczas importu odcinków z pliku dodano nowe ostrzeżenie jeśli w otwieranym pliku pole daty będzie puste;
  • W Ustawieniach programu w zakładce „Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie – inne kraje” dodano opcję „Uwzględniaj premię przy rozliczaniu wyrównania” z możliwością wyboru Niemcy, Norwegia lub puste. Po wybraniu kraju wprowadzona premia kierowcy w całości będzie zaliczana do minimalnego wynagrodzenia w danym kraju.

  pelne-wsparcie-dla-systemow-windows-10

  Pełne wsparcie dla systemów Windows® 10

  System Windows® 10 nie pozwala na instalacje SQL Serwer 2000, na którym domyślnie działał dotychczas program 4Trans® . Po aktualizacji programu będzie można zainstalować Microsoft SQL Serwer w wersjach wyższych (2008R2 lub 2014).
  Ponadto utworzono specjalny mechanizm ułatwiający aktualizację systemu do Windows® 10 wraz ze specjalnie przygotowaną instrukcją dostępną pod linkiem: „Aktualizacja do Windows® 10„. UWAGA! Zanim dokonasz aktualizacji systemu operacyjnego koniecznie zapoznaj się z powyższą instrukcją.
  Nowe instalacje programu również domyślnie będą działać na SQL 2008 R2 lub SQL 2014 w zależności od posiadanego systemu operacyjnego, co pozwoli na bezproblemową instalację i pracę na systemach od Windows® XP do Windows® 10.
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych została stworzona specjalna usługa „INELO Service” odpowiedzialna za automatyczne wykonywanie kopii baz danych dla SQL Server’ów instalowanych razem z najnowszą wersją oprogramowania 4Trans®.


  zmiany-w-module-delegacje-usprawniajace-i-przyspieszajace-prace

  Zmiany w module Delegacje usprawniające i przyśpieszające pracę

  Gruntowne przebudowany został moduł delegacji, co przekłada się na znacznie zwiększoną szybkość działania, szczególnie przy pracy na dużych bazach danych, w których wprowadzona jest duża ilość delegacji.

  Uwaga! Ze względu na wprowadzone zmiany w module delegacji czas aktualizacji do najnowszej wersji wydłuży się do kilkunastu lub kilkudziesięciu minut w przypadku, gdy w systemie jest wprowadzona duża ilość delegacji.

  Ponadto wprowadzono szereg zmian mających na celu usprawnić pracę liście delegacji oraz na oknie dodawania/edycji delegacji:

  • Wyniki rozliczenia delegacji widoczne na raportach będą zapisywane w bazie danych i nie ulegną zmianie dopóki nie dokona się edycji delegacji lub użyje opcji „Rozlicz”;
  • W rozwijanym menu dla zaznaczony delegacji w opcji „Zmień dane dla zaznaczonych rekordów” dodano pozycję „Rozlicz”;
  • Na oknie dodawania/edycji delegacji w tabeli zdarzeń wprowadzono możliwość edycji wartości bezpośrednio w komórkach;
  • W związku z wprowadzeniem edycji pozycji bezpośrednio na komórkach został usunięty panel startowy wyświetlany podczas dodawania nowej delegacji. Program będzie wyświetlał pełne okno edycji delegacji wraz z naniesionymi domyślnie zdarzeniami „Wyjazd” i „Przyjazd”, a w przypadku zmiany państwa docelowego na inne niż Polska zostaną automatycznie wstawione zdarzenia „Wjazd do Polski” i „Wyjazd z Polski”.
  • W panelu „Opcje dodatkowe” zastąpiono opcję „Zapamiętaj jako wartość domyślną” ikoną zapamiętaj jako wartość domyślną oraz dodano opcję „Domyślny miesiąc rozliczenia”. W Ustawieniach (014) w zakładce „Delegacje -> Różne” dodano opcję „Ustaw miesiąc rozliczenia wg daty …”;
  • Na oknie dodawania/edycji delegacji ryczałty za noclegi będą generowane automatycznie w momencie zapisu delegacji, gdy zaznaczona jest opcja „Generuj automatycznie ryczałty za noclegi w trakcie zapisu delegacji”:
  • Został usunięty mechanizm ustawiania godziny zdarzeń delegacji na podstawie widoku danych z modułu TachoScan – funkcjonalność ta dostępna jest na „Wykresie tygodniowym (306)” i „Wykresie miesięcznym (307)”;
  • Na oknie dodawania/edycji delegacji usunięto ramkę określającą przyczyny pełnodniowych postojów, które w trakcie aktualizacji przenoszone są do pola „Uwagi” oraz zmieniono nazwę panelu „Wyżywienie i przyczyny pełnodniowych postojów” na „Wyżywienie i uwagi”;
  • Usunięto widok prosty rejestru zapewnionego wyżywienia – dostępny będzie tylko widok zaawansowany;
  • Usunięto panel „Uwagi”, a pole z uwagami zostało przeniesione do panelu „Wyżywienie i uwagi”;
  • W oknie edycji zaliczki usunięto opcję przewalutowania;
  • W oknie dodawania/edycji pozycji delegacji usunięto opcję „Nocleg”;

  Okno delegacji

  Zostały wprowadzone również liczne zmiany na Wykresie tygodniowym (306) i Wykresie miesięcznym (307):

  • Dodano możliwość pełnej edycji zapisanych delegacji bezpośrednio na wykresach;
  • Zmieniono informacje zawarte w tzw. dymku (ang. hint) pojawiającym się po podświetleniu delegacji myszą. Oprócz informacji ogólnych o delegacji będą pokazane również rozliczone kwoty, które przeliczane są dynamicznie wraz ze zmianą pozycji delegacji;
  • Dodano możliwość przemieszczania punktów rozpoczęcia/zakończenia delegacji również na obszarze odpoczynków na bazie;
  • Dodano nową funkcjonalność „Wstaw nocleg” wstaw nocleg . W miejscu wstawienia będzie widoczna flaga i symbol państwa noclegu razem z polem wyboru miejscowości.
  • Dodano nową funkcjonalność „Rozbicie delegacji”
  • W punkcie rozpoczęcia/zakończenia delegacji dodano znaczniki symbolu państwa np. [PL], które definiują państwo docelowe, a kliknięcie na tym symbolu otwiera okno wyboru państwa. Jeśli na nowo tworzonej delegacji dodano więcej niż dwa znaczniki Wyjazdu z Polski i/lub Zmiany państwa program wyświetli na początku i końcu delegacji symbol [???] – podobnie jak wyżej kliknięcie na ten symbol otworzy okno wyboru państwa docelowego. Jeśli dla wybranej delegacji zaznaczono opcję „Wiele państw docelowych” to w miejscu rozpoczęcia i zakończenia delegacji znacznik symbolu państwa zmieni się na […] – kliknięcie na ten znacznik otworzy okno umożliwiające odznaczenie opcji „Wiele państw docelowych”, a następnie wybranie jednego państwa docelowego;
  • Dla zdarzeń rozpoczęcia/zakończenia delegacji, zmiany państwa oraz wjazdu/wyjazdu do/z Polski dodano pole miejscowości. Jeśli pole nie zostanie uzupełnione wyświetlony będzie symbol: „******”;
  • Dodano obramowanie dla delegacji podświetlonej za pomocą myszy;
  • Wszelkie zmiany na wykresie takie jak dodanie nowej, edycja i usunięcie delegacji będą zastosowane dopiero po kliknięciu na przycisk „Zapisz zmiany”;
  • W rozwijanym menu opcje „Włącz” i „Wyłącz” zostały zastąpione opcją „Pomiń przy tworzeniu delegacji”;
  • Delegacja, która została usunięta będzie oznaczona na wykresie statusem „Pomiń przy tworzeniu delegacji”;
  • Dodano możliwość generowania delegacji krajowych krótszych niż osiem godzin. Takie delegacje będą domyślnie oznaczona statusem „Pomiń przy tworzeniu delegacji”;
  • Obok zdarzeń delegacji podświetlonych myszą pokazana jest również godzina ich wystąpienia;
  • Usunięto opcję „Pokazuj zapisane delegacje pracownika” umożliwiającą ukrycie zapisanych delegacji na wykresach;
  • W przypadku gdy ryczałty za noclegi są generowane automatycznie na podstawie oznaczanie państwa zakończenia i rozpoczęcia pracy dodanie znacznika „Zmiana państwa” nie będzie zmieniało następującego po nim kraju noclegu;

  Wykres tygodniowy


  pozostale-zmiany

  Pozostałe zmiany

  • Wprowadzono stawkę minimalnego wynagrodzenia na 2016 rok w wysokości 1850 zł brutto;
  • Naruszenie za skrócenie odpoczynku tygodniowego poniżej 24 godzin będzie pojawiać się w okresie, w którym został odebrany nieprawidłowy odpoczynek oraz w okresie, w którym mija termin odebrania rekompensaty.
  • We wszystkich miejscach w programie, w których pokazywana jest godzina wystąpienia zdarzenia włożenie/wyjęcie karty kierowcy zwiększono dokładność do sekund.
  • W menu rozwijanym wyświetlanym w polu wyboru kierowcy dodano dla opcji „pokaż pojazdy wg daty sprzedaży lub pokazuj kierowców wg daty zatrudnienia” filtry: „umowa o pracę” oraz „inna umowa„.
  • Ukryto komunikat informujący o znalezieniu luki w autonumeracji i jej uzupełnieniu przez program.
  • Po odznaczeniu opcji: „Włącz obsługę delegacji na wykresie” program będzie sprawdzał czy były dokonane zmiany na widocznych delegacjach – jeśli tak to zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie.
  • Z menu na liście delegacji usunięto ikonę uruchamiającą eksport delegacji do programu Enova. Eksport dostępny jest w menu „Plik -> Import/Eksport -> Eksport delegacji i raportów kasowych do enova”;
  • W przypadku eksport danych z modułu GBOX do Delegacji data rozpoczęcia i zakończenia delegacji będzie ustawiana wg eksportowanych pozycji.
  • W module GBOX została wyłączona obsługa systemu „GBOX Assist”.
  • W pozostałych modułach programu została wyłączona możliwość zapisu raportów do formatu csv.

  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook