Czym są godziny nocne kierowcy?

praca kierowcy w nocy
Inelo Inelo
Blog

Praca w godzinach nocnych to w branży transportowej częsta sytuacja. W dzisiejszym artykule przybliżymy pojęcie pory nocnej, pokażemy jak liczyć godziny nocne kierowcy, a także opowiemy o tym, jak może wyglądać kontrola i jakich kar można spodziewać się w razie przekroczenia dopuszczalnego czasu pracy w porze nocnej. Zapraszamy!

Pojęcie pory nocnej w transporcie

Pora nocna – czym jest? Definicja znajduje się w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców:

  • pora nocna – okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00 i godziną 07:00;  definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy”.

W sytuacji kiedy praca (rozumiana jako suma zdarzeń podczas jazdy oraz innej pracy) jest wykonywana przez kierowcę w porze nocnej, jej łączny wymiar nie może przekroczyć 10h pomiędzy poprawnie odebranymi odpoczynkami dziennymi.

Praca kierowcy w porze nocnej

Przedział czasowy (wymagany ustawowo 4-godzinny okres), który zostanie zakwalifikowany jako praca kierowcy w porze nocnej, może być ustalony przez przedsiębiorcę w dowolnych godzinach pomiędzy 00:00 a 07:00. Należy również podkreślić, że czas ten musi zostać wskazany w regulaminie firmy lub w umowie z kierowcą.

Z ustawy wynika, że kierowca, którego czas pracy obejmie nawet w minimalnym stopniu wyznaczone w przedsiębiorstwie godziny nocne, kwalifikuje się pod konieczność ograniczenia dobowego czasu pracy do 10 godzin (zgodnie z artykułem 21).

Jakie ograniczenie nałożone jest na kierowcę pracującego w nocy?

Przywołany artykuł 21 ustawy o czasie pracy kierowców wskazuje, jakie ograniczenie dotyczy kierowców pracujących w nocy – czas pracy pomiędzy odpoczynkami dziennymi może wynosić maksymalnie 10 godzin.

Co wlicza się do czasu pracy kierowcy pracującego w nocy?

Do czasu pracy wliczamy czas jazdy oraz innej pracy, wyłączamy natomiast okres przerw oraz pozostawanie w dyspozycji.

Jak może wyglądać kontrola?

Nowością jest fakt, że godziny nocne kierowcy mogą być weryfikowane zarówno podczas kontroli ITD, jak i PIP. Inspekcja Transportu Drogowego jest uprawniona do przeprowadzania czynności na drodze oraz w siedzibie przedsiębiorstwa. Inne uprawnione do kontroli służby to Policja, Straż Graniczna i Służba Celno-Skarbowa.

Kara za przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy w porze nocnej

Konsekwencje przekraczania przez kierowców dopuszczalnego limitu godzin pracy w porze nocnej mogą być dla przedsiębiorców bardzo dotkliwe. W ustawie o transporcie drogowym znajduje się taryfikator, zgodnie z którym przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy, jeśli praca jest wykonywana w porze nocnej:

  • o czas do 1 godziny – mandat w wysokości 50 złotych,
  • powyżej 1 godziny i poniżej 3 godzin – mandat w wysokości 100 złotych oraz kwalifikacja jako poważne naruszenie
  • o każdą rozpoczętą godzinę powyżej 3 godzin – mandat w wysokości 200 złotych oraz kwalifikacją jako bardzo poważne naruszenie.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta