INELO w Grupie Ekspertów Komisji Europejskiej ds. delegowania kierowców

Inelo Inelo
Aktualności

Bartłomiej Zgudziak - Członek grupy ekspertów KE

Komisja Europejska powołała Grupę Ekspertów ds. delegowania kierowców. Członkiem tej grupy został wybrany ekspert INELO – Bartłomiej Zgudziak.  Grupa będzie w szczególności pomagać Komisji Europejskiej w udzielaniu porad i wsparcia przy opracowywaniu wytycznych oraz wspierać wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie przepisów socjalnych dotyczących delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

Zasady delegowania od 2 lutego 2022 r.

Zasady delegowania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, które zaczną obowiązywać od 2 lutego 2022 r., zawierają szczegółowe zapisy związane ze stosowaniem warunków zatrudnienia w kraju przyjmującym. Zgodnie z nowymi przepisami kierowcy wykonujący przewozy dwustronne z/do państwa członkowskiego siedziby przedsiębiorstwa oraz niektóre przewozy transgraniczne w związku z przewozami dwustronnymi, jak również kierowcy przejeżdżający jedynie przez terytorium państwa członkowskiego nie są uznawani za delegowanych. W pozostałych przypadkach deklaracja delegowania powinna zostać złożona za pośrednictwem publicznego interfejsu połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), przy czym firma będzie musiała zapewnić warunki wynagradzania państwa przyjmującego. Praktyczne wdrażanie tych zasad, w tym wymogów administracyjnych i środków kontrolnych, rodzi liczne pytania w sektorze i społeczności wykonawczej, a także w państwach członkowskich, które przygotowują środki transpozycji. Aby osiągnąć cele obowiązującego prawodawstwa, niezwykle ważne jest zapewnienie wspólnego zrozumienia i prawidłowego stosowania przepisów.

Grupa Ekspertów ds. delegowania kierowców

W tym celu Dyrekcja Generalna Komisji ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) podjęła decyzję o powołaniu Grupy Ekspertów ds. delegowania kierowców, która będzie ułatwiać regularną wymianę i badanie przypadków, w których pojawiają się różnice w rozumieniu, stosowaniu i egzekwowaniu przepisów. Celem grupy jest zapewnienie zharmonizowanego rozumienia przepisów UE w zakresie delegowania kierowców w transporcie drogowym oraz promowanie wspólnego podejścia do ich wdrażania. Wspólne podejście ma zapobiec sytuacjom, w których przewoźnicy i kierowcy będą karani za niezamierzoną niezgodność z obowiązującymi przepisami, wynikającą z ich błędnej interpretacji. Pomoże to również zapewnić jednolite egzekwowanie przepisów przez organy wykonawcze w całej Unii Europejskiej.


Dzięki uczestnictwu w spotkaniach Grupy Ekspertów, klienci INELO będą na bieżąco informowani o przyjętych wytycznych dotyczących nowych przepisów, co pomoże uniknąć ewentualnych kar w przyszłych kontrolach.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta