Nowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawie ryczałtów za noclegi

Inelo Inelo
Aktualności

26 października 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym rozpoznawał w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych zagadnienie dotyczące wysokości ryczałtu noclegowego w podróży służbowej kierowcy w ruchu międzynarodowym.

W swojej uchwale (sygn. akt III PZP 2/17) SN przychylił się do poglądu, że stała kwota 25% limitu określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, stanowiąca wysokość ryczałtu noclegowego, dotyczy jedynie adresatów rozporządzenia czyli pracowników „budżetówki”:

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym może zostać określony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę (art. 775 § 3 k.p.) poniżej 25% limitu, o którym mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.) oraz w § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).”

Powyższy wniosek w zasadniczy sposób zmienia konkluzję siedmiu sędziów SN z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt II PZP 1/14).

Zgodnie z nowym stanowiskiem SN, pracodawca spoza sektora publicznego, powinien zgodnie z art. 77[5] § 5 kodeksu pracy, uregulować wysokość ryczałtu i diety w dokumentacji wewnątrzzakładowej lub w umowie o pracę, zawartej z  pracownikiem. Brak takiej regulacji powoduje konieczność wypłacana stawek bazowych określonych w rozporządzeniu, zgodnie z limitem 25%.

Należy jednak pamiętać, że o ile Sąd Najwyższy potwierdził prawo przedsiębiorcy do kształtowania ryczałtu noclegowego zgodnie z przepisami kodeksu pracy, to samo orzecznictwo SN z tego roku wskazuje, że zawsze należy mieć na uwadze, czy ustalona w przedsiębiorstwie wysokość ryczałtu nie jest rażąco zaniżona i odpowiada społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu.

Najnowsza uchwała SN stanowi potwierdzenie informacji  dotyczących uregulowań odnośnie ryczałtów za noclegi, które od dawna są przekazywane przez naszych ekspertów podczas szkoleń otwartych oraz indywidualnych. Więcej na temat ryczałtów noclegowych można się dowiedzieć na szkoleniach organizowanych w całej Polsce: www.szkoleniadlatransportu.pl

Źródło

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta