Rząd szykuje ważne zmiany dla przewoźników w Polsce w związku z Pakietem Mobilności

Inelo Inelo
Aktualności

Polski rząd pracuje nad ważnymi zmianami dla przewoźników – projekt dostosowujący polskie przepisy do pakietu mobilności trafił do konsultacji społecznych.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt zmian ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym a także kilku innych ustaw. Obecnie znajduje się on w fazie konsultacji społecznych. 29 lipca br. rozpoczął się 30-dniowy okres na wniesienie uwag do projektu.

Jakich zmian możemy się spodziewać?

W założeniach projektu możemy przeczytać o wdrażaniu zmian do polskich przepisów przede wszystkim w związku z pakietem mobilności, ale także m.in. ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. dotyczącego ryczałtów za noclegi. Zmienione mają zostać głównie ustawy: o transporcie drogowym, czasie pracy kierowców, przewozie towarów niebezpiecznych oraz o tachografach.

Projekt zawiera m.in:

 • Zmiany dotyczące wynagrodzeń kierowców:
  • Likwidacja podróży służbowych (brak diet oraz ryczałtów za noclegi)
  • Brak możliwości zaliczenia dyżuru do płacy minimalnej
  • Konieczność tworzenia harmonogramu również dla przewozu rzeczy
  • Brak zwolnienia z obowiązku tworzenia ewidencji czasu pracy dla kierowców pracujących w systemie zadaniowym lub otrzymujących ryczałty za pracę w porze nocnej oraz nadgodzinach
  • Usunięcie indywidualnego rozkładu czasu pracy z ustawy o czasie pracy kierowców
 • Zmiany taryfikatorów:
  • Dodanie naruszenia dot. obowiązku dokumentowania powrotu kierowców – firma 1500 zł, zarządzający transportem 500 zł (dla każdego kierowcy).
  • Dodanie naruszenia dot. odebrania odpoczynku ponad 45 w niewłaściwym miejscu (kabinie pojazdu) – kierowca 1000 zł, firma 5000 zł.
  • Zmiana wysokości kar dla większości naruszeń, poprzez dostosowanie ich do wagi, np. brak wpisu kraju rozpoczęcia, zakończenia pracy lub przekroczenia granicy  – kierowca 500 zł (za każdy dzień, BPN).
 • Zmiany w dostępie do zawodu przewoźnika drogowego:
  • Określenie wymogu dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji dla przewozu rzeczy dla tzw. busów (od 2,5t do 3,5t). Ważną kwestią będzie wymaganie uzyskania świadectwa kierowcy dla kierowcy busów niebędącego obywatelem UE wykonującego przewóz międzynarodowy rzeczy.
  • Zmiana wymagań dotyczących dostępu do zawodu przewoźnika drogowego (m. in. podanie adresu siedziby i lokali z dostępem do oryginałów dokumentów dot. umów przewozowych, dokumentacji pracowniczej, jak i tych zawierających informacje o delegowaniu, kabotażu i czasie prowadzenia i odpoczynku; konieczność składania oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób).
  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących dobrej reputacji oraz zarządzających transportem.
 • Inne zmiany:
  • Zmiany przepisów dot. funkcjonariuszy służb kontrolnych (m. in. nowe uprawnienia, zmiana minimalnego wieku funkcjonariuszy ITD z 25 na 21 lat).
  • Rozszerzenie katalogu danych gromadzonych w KREPTD m. in. o średnią liczbę kierowców w przedsiębiorstwie oraz ocenę ryzyka.
  • Zmiana systemu oceny ryzyka poprzez rozszerzenie go o naruszenia przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.
  • Doprecyzowanie definicji limitu czasu pracy w nocy (ma być weryfikowany pomiędzy dwoma odpoczynkami).

Przedstawione zmiany to tylko wstępnie wybrane najważniejsze punkty z projektu, który liczy 33 strony oraz do którego zostało sporządzone 27- stronicowe uzasadnienie.

Zmiany w kodeksie drogowym

Równocześnie do powyższych zmian rząd szykuje również ważne zmiany dla kierowców, w prawie o ruchu drogowym określające m. in. zerowanie punktów karnych dopiero po dwóch latach, wprowadzenie renty dla rodzin śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Mają one zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego. Najważniejszą zmianą z punktu widzenia firm transportowych jest proponowany nowy sposób walki z manipulacjami tachografów poprzez utratę prawa jazdy na 3 miesiące przez kierowcę przyłapanego na stosowaniu manipulacji.

Więcej o tych zmianach można przeczytać na stronie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zwiekszamy-bezpieczenstwo-ruchu-drogowego5

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Dokładny termin wejścia w życie zmian nie został określony, ale można się spodziewać, że większość zmian powinna być wprowadzona już w lutym 2022 roku. Gdyż od tej daty zaczną obowiązywać kolejne zapisy pakietu mobilności dot. delegowania, kabotażu oraz dodatkowych wymagań związanych z wykonywaniem zawodu przewoźnika drogowego. Oznacza to, że zmiany będą procedowane w szybkim tempie w najbliższych miesiącach.

Szybka i zdecydowana reakcja zrzeszeń przewoźników

Wspólne stanowisko w sprawie przyjętego projektu wyrazili już szefowie trzech najważniejszych organizacji zrzeszające przewoźników w Polsce: przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Piotr Litwiński, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek oraz prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński.

W wystąpieniu podkreślają brak współpracy z organizacjami reprezentującymi przewoźników, brak konsultacji założeń i projektu ustawy w Radzie Dialogu Społecznego, mocne opóźnienie rozpoczęcia prac nad zmianami w przepisach, brak rozwiązań mających załagodzić drastyczny wzrost kosztów pracy. Zwracają uwagę także na negatywne konsekwencje wprowadzanych zmian nie tylko dla przewoźników, ale także dla kierowców i gospodarki.

Proces legislacyjny trwa pomimo okresu urlopowego, a wspomniane organizacje pracują nad szczegółową analizą zaproponowanych przez rząd rozwiązań, tak aby wykazać ich skutki społeczne i gospodarcze przed upływem wyśrubowanego terminu na zgłaszanie uwag (30 dni od 29.07.2021).  

Najważniejsze linki:

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta