Ubezpieczenie OCS – co oznacza i jak się o nie ubiegać?

ubezpieczenie OCS
Inelo Inelo
Blog

Skrót OCS oznacza Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora. Chociaż polisa OCS nie jest obowiązkowa, zdecydowana większość przedsiębiorstw spedycyjnych decyduje się na jej wykupienie – stanowi zabezpieczenie finansowe, a także zwiększa wiarygodność firmy w oczach klientów.

Trudno się dziwić – w transporcie mamy do czynienia z wysokim ryzykiem niespodziewanych zdarzeń, które w konsekwencji mogą prowadzić np. do uszkodzenia powierzonego towaru. Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie?

Co to jest ubezpieczenie OCS?    

Polisa OCS jest dla spedytora zabezpieczeniem przed skutkami popełnionych błędów. W razie wystąpienia szkody, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora zapewnia wypłatę odszkodowania w zakresie i wysokości zgodnej z zawartą umową.

W ten sposób spedytor może zabezpieczyć się przed roszczeniami kontrahentów na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonani zlecenia. W praktyce ubezpieczenie OCS działa według takiego samego schematu jak ubezpieczenia OC w innych zawodach obarczonych wysokim ryzykiem popełnienia błędów o poważnych konsekwencjach.

Co obejmuje Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora (OCS)?

Zakres ubezpieczenia może różnić się w zależności od propozycji konkretnych towarzystw ubezpieczeniowych. Standardowo polisa OCS przewiduje wypłatę odszkodowania za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji w transporcie krajowym i zagranicznym. Odpowiedzialność cywilna spedytora dotyczy działań bezpośrednio związanych z obowiązkami, które są określone w przepisach kodeksu cywilnego.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy zatem takich kwestii jak: składowanie towaru, organizacja transportu – wybór trasy czy środka przewozu, załadunek, rozładunek, kontrola i zgłaszanie przesyłek. Do czynności objętych ochroną zalicza się też zawieranie umowy przewozu, sporządzanie dokumentów przewozowych i opracowywanie instrukcji wysyłkowych.

Czego zwykle nie obejmuje polisa OCS?

Ubezpieczenie OCS w podstawowym zakresie zazwyczaj nie obejmuje między innymi szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa, niezachowania temperatury przewozu czy magazynowania towaru powyżej 30 dni.

Standardowe ubezpieczenie odpowiedzialności nie obejmuje spedycji niebezpiecznych towarów oraz kradzieży (poza parkingiem strzeżonym) i odpowiedzialności za powstanie uszkodzeń towaru podczas spedycji. Ochroną zwykle nie są objęte szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych – np. warunków pogodowych.

Należy również pamiętać, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika posiada tzw. sumę gwarancyjną – jest to górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku przekroczenia określonych w polisie wartości pieniężnych spedytor musi pokryć resztę kosztów ze swojej kieszeni.

​​O co można rozszerzyć polisę OCS?

Zakłady ubezpieczeń często przygotowują oferty rozszerzone, które stanowią dobre rozwiązanie dla spedytorów zainteresowanych dodatkową ochroną ubezpieczeniową – np. w wymienionych wcześniej sytuacjach. OCS można wzbogacić o takie elementy jak ubezpieczenie podczas spedycji towarów uznanych za niebezpieczne, a także w razie szkód powstałych w wyniku tzw. rażącego niedbalstwa.

Jak wynika z doświadczeń firm spedycyjnych, definicja tej ostatniej sytuacji jest nieostra, dlatego rozszerzenie polisy o ten element powinno ograniczyć ryzyko odmowy wypłacenia odszkodowania. Podczas realizowania transportów z udziałem podwykonawców, warto rozszerzyć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika o szkody wynikłe podczas takiej współpracy.

Różnice między OCP a OCS

Podczas gdy OCS obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora na wypadek nienależytego wykonania usług spedycyjnych, ubezpieczenie OCP (znane również jako OCPD) dotyczy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego. Zakres ubezpieczenia jest określony na zasadach wynikających z Prawa przewozowego i konwencji CRM. Zgodnie z nimi zakłada się pełną odpowiedzialność przewoźnika za transportowany ładunek.

Podstawową różnicą pomiędzy OCP i OCS jest zatem przedmiot ochrony. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika dotyczy przede wszystkim stanu transportowanych towarów – ich potencjalnych uszkodzeń, częściowych lub całkowitych zniszczeń, kradzieży czy opóźnień w dostawie. Ochrona dotyczy zarówno transportu krajowego, jak i zagranicznego.

Co należy zrobić, aby otrzymać ofertę na OCPD?

Najprostszym sposobem, aby otrzymać ofertę OC przewoźnika drogowego, jest wypełnienie krótkiego formularza na stronie internetowej wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Informacje, które musisz podać, to przede wszystkim dane przedsiębiorstwa (nazwa, NIP, numery licencji, kontakt). Po ich przesłaniu przedstawiciele firm ubezpieczeniowych kontaktują się, aby zebrać dodatkowe informacje i przedstawić ofertę.

Czasem formularze są bardziej rozbudowane – należy w nich podać szczegóły na temat wykonywanych transportów, takie jak rodzaj przewożonych towarów, średnie wynagrodzenie za jeden przewóz, planowany przychód w okresie ubezpieczenia, średnia wartość ładunków czy liczba szkód z ostatnich pięciu lat. Do istotnych informacji należy również wiek i dane techniczne samochodów oraz kierunki, w jakich realizujesz transport.

Jak wybrać najlepsze OCS?

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z kalkulatorów i porównywarek ubezpieczeń dla usług spedycyjnych. Zyskujesz w ten sposób dostęp do ofert wielu różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Podobnie jak w przypadku OC przewoźnika, należy podać dane firmy, informacje o posiadanym taborze i realizowanych transportach, a także historii ubezpieczenia. Pozwoli to na przygotowanie wielu spersonalizowanych ofert w jednym miejscu, dzięki czemu będziesz mógł w prosty i szybki sposób wybrać dla siebie najkorzystniejszą opcję.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta