Co to jest OCP (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) i jakie korzyści przynosi?

OCP, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Inelo Inelo
Blog

Skrót OCP powinien znać każdy, kto zawodowo zajmuje się transportem drogowym towarów. Oznacza on formę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, chroniącego przewoźnika przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu w sytuacji, gdy ładunek zostanie skradziony, uszkodzony lub zniszczony.

OCP przewoźnika

W większości sytuacji to przewoźnik odpowiada wobec swoich kontrahentów za ładunek, jak również za opóźnienie jego dostawy. Dlatego kontrahenci, zanim zdecydują się powierzyć swój towar firmie transportowej, bardzo często sprawdzają, czy posiada ona właściwe ubezpieczenie OCP (odpowiedzialność cywilna przewoźnika).

OCP, OC, Cargo…

Tak jak polisa OC chroni kierującego i właściciela pojazdu przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wynikające z ruchu kołowego pojazdu, tak polisa OCP zabezpiecza wszelkie straty finansowe mogące wynikać z częściowej lub pełnej utraty, a także nieterminowej dostawy samego towaru. Tu pojawia się także ubezpieczenie Cargo, które chroni nie tyle przewoźnika, co konkretny ładunek i jest skierowane do zlecającego przewóz towaru.

Czas trwania, obowiązkowość

Polisa OCP jest polisą nieobowiązkową, wykupywaną w towarzystwie ubezpieczeń komunikacyjnych najczęściej na jeden rok z opcją przedłużenia.

Koszt

Jej wysokość zależy od: zakresu ochrony, na jaką się zdecydujemy, sumy gwarancyjnej, liczby ubezpieczanych pojazdów, zakresu terytorialnego jej obowiązywania (polisa krajowa lub międzynarodowa), oraz średnich rocznych dochodów ubezpieczanego. W efekcie może ona wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych w skali roku.

Zakres


Ubezpieczeniem OCP nie możemy jednak objąć przewozu wszystkich towarów. Nie dotyczy ono np. transportu materiałów niebezpiecznych, pieniędzy, dzieł sztuki bądź żywych zwierząt. Ubezpieczyciel może również odmówić objęcia ochroną przewozu drogiego sprzętu elektronicznego.

Pamiętajmy także, że właściciel towaru nie dostanie odszkodowania z OCP przewoźnika, jeśli uszkodzenie było wynikiem: niestwierdzonych wcześniej wad ładunku, zaniedbań ze strony osoby odpowiedzialnej za przygotowanie towaru do transportu, a także zdarzeń losowych, na które przewoźnik nie mógł mieć wpływu np. niezawiniony wypadek czy huragan.

Wyłączenia i klauzule dodatkowe

Jak każde ubezpieczenie, tak i ubezpieczenie OCP posiada swoje wyłączenia, czyli sytuacje, w których obowiązuje częściowo lub w ogóle nie zadziała. W konsekwencji wpływa to na wysokość odszkodowania lub odmowę jego wypłacenia. Do klasycznych sytuacji wyłączających pokrycie szkody w ładunku lub jego obniżenie jest np. nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego i współsprawstwo w zdarzeniu drogowym, jazda pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających, kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień, zły stan techniczny pojazdu, przekroczenie czasu pracy kierowcy, nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku, postój na niestrzeżonym parkingu, czy rażące niedbalstwo.

ebook wynagrodzenie kierowcó tira


Obok tych okoliczności, należy pamiętać, że każdy ubezpieczony ma obowiązek zapobieżenia szkodzie i jej rozmiarom, co także może być podstawą do wydłużenia procedury odszkodowawczej lub odmowy wypłaty świadczenia. To na przewoźniku zawodowo świadczącym usługi transportowe ciąży obowiązek dochowania najwyższej staranności właściwej dla profesjonalisty. Dlatego tak istotne jest zapoznanie się przed wyborem ubezpieczyciela z zakresem przysługującej nam ochrony i zawartymi w polisie definicjami, które pełnią w umowie rolę ograniczającą. Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku np. definicji miejsc, w których najczęściej dochodzi do kradzieży lub uszkodzenia ładunku. W każdej takiej sytuacji ubezpieczyciel weryfikuje, czy miejsce zdarzenia odpowiadało wymogom definicji zawartej w polisie.

Możesz rozszerzać zakres ochrony

Standardowa polisa OPC posiada swoje wyłączenia, ale możemy także jej zakres poszerzyć o dodatkowe sytuacje, które zostaną nią objęte. Potencjalne rozszerzenia to np. rozszerzenie ubezpieczeniem OCP o podwykonawców, uszkodzenia towaru w czasie załadunku i rozładunku pojazdu, jazda kierowcy pod wpływem alkoholu, awaria agregatu chłodniczego, wymuszony wypadkiem drogowym lub awarią przeładunek lub tymczasowe składowanie, ochrona dokumentów przewozowych, a także odszkodowanie w sytuacji uszkodzenia kontenerów, platform lub plandek. W niektórych firmach ubezpieczeniowych zakres polisy możemy także rozszerzyć o rażące niedbalstwo i winę umyślną, np. gdy nasz kierowca celowo niszczy lub uszkodzi ładunek. Oczywiście będzie to miało swoje odbicie w składce, jednak zapewni nam poczucie bezpieczeństwa nawet wtedy, gdy przewozimy drogie ładunki.

Jak widzimy polisa OCP, o ile zostanie dobrze dobrana do charakteru działalności przewozowej, stanowi dość uniwersalne zabezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika za towar, jaki został mu powierzony. To także gwarancja płynności finansowej w razie nieprzewidzianych komplikacji związanych z wykonywanymi dostawami. Jednak przed jej podpisaniem należy zwrócić uwagę, czy jest na tyle szeroka, by mogła skutecznie chronić. 

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta