Rodzaje magazynów w transporcie. Jak działa centrum logistyczne? Co to jest cross docking?

centrum logistycznego, cross-docking
Inelo Inelo
Blog

Transport i logistyka to słowa kluczowe w dzisiejszym łańcuchu dostaw, który uzależniony jest od sprawnego przepływu towarów w oparciu o sieć dróg i organizowaniu jego składowania według powierzchni magazynowych. Dobrze funkcjonujący magazyn jest w stanie zapewnić ciągły strumień przepływów towarowych, reagując na zapotrzebowania odbiorców. Jest też miejscem przechowywania zapasów i stanowi integralną część całego systemu logistycznego, który rozpoczyna się u producenta, a kończy się w miejscu, gdzie klient zjawia się jako konsument określonego dobra rynkowego. Jednak, czy zdajemy sobie sprawę z wagi samego magazynowania w całym procesie zaopatrzenia?

Co to jest i jaką rolę pełni magazyn?

Sam budynek magazynowy to budowla zamknięta, całkowicie osłonięta za pomocą przegród budowlanych. Miejsce składowania zapasów, jednego lub większej ilości przedsiębiorstw. Składowane w nim materiały i surowce stanowią niezbędny składnik procesu produkcyjnego. Ich braki mogą prowadzić do przestojów, a w związku z tym generować wysokie i niepotrzebne koszty. Likwidacja zapasów jest niemożliwa, dlatego należy skupić się na tym, aby były one optymalnie i racjonalnie sterowane. Aby to zrobić, trzeba zadać sobie trzy pytania: czego, gdzie i ile musimy zakupić, dotrzymując założonego poziomu obsługi klienta i minimalizacji kosztów składowania.

Od składowania do przetwarzania materiałów. Istota centrum magazynowego

Magazyny mogą pełnić różnorakie zadania. Z reguły stanowią punkty, w których następuje składowanie, ale i przetwarzanie materiałów w odpowiednich do tego warunkach. Np. magazyny z systemami chłodniczymi czy mrożącymi mogą być punktami koncentracji towarów w celu ich dalszej redystrybucji do jednego lub wielu podmiotów lub punktami podziału, gdzie trafia towar od jednego dostawcy, a następnie zostaje rozdystrybuowany do wielu mniejszych.

Jak widzimy magazynowanie to termin ściśle związany z zapasami. Mogą one powstawać w trzech sferach działalności. W zaopatrzeniu – znajdują się tutaj zapasy surowców i materiałów. Produkcji – związane z „zapasami produkcji w toku” oraz dystrybucji – wyprodukowanych przez przedsiębiorstwo wyrobów gotowych.

Rodzaje magazynów. Poznaj różne klasyfikacje

Podział magazynów jest niezwykle rozbudowany i może opierać się o wiele kryteriów np.

Z uwagi na rodzaj przechowywanego towaru:

          – przeznaczone na surowce, np. magazyn płodów rolnych,

          – przeznaczone na półprodukty, np. magazyn części zamiennych,

          – przeznaczone na wyroby gotowe, np. magazyn AGD.

Z uwagi na stan skupienia ładunków:

          – zbiorniki przeznaczone dla towarów ciekłych i gazowych,

          – silosy dla towarów sypkich,

          – magazyny uniwersalne do magazynowania różnych towarów

Z uwagi na formę użytkowania:

          – magazyny powszechne, należące do jednostek transportowych lub spedycyjnych,

          – magazyny własne, użytkowane przez jednostkę przede wszystkim do      własnych celów.

Z uwagi na rozwiązania techniczno-budowlane:

          – otwarte – place składowe,

          – półotwarte – wiaty, szopy,

          – zamknięte – naziemne, podziemne,

          – specjalne – spichlerze, silosy.

Z uwagi na przeznaczenie:

          – uniwersalne,

          – ogólnospożywcze,

          – ogólnoprzemysłowe,

          – wyspecjalizowane,

          – o wąskiej specjalizacji.

Centrum logistyczne a centrum magazynowe. Czym się różnią?

W praktyce spotykamy się z dwoma kluczowymi miejscami składowania towarów. Są nimi centra logistyczne i magazynowe. Centrum logistyczne to pojęcie szersze. Jest to obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją i infrastrukturą umożliwiający różnym niezależnym przedsiębiorstwom wykonywanie czynności na towarach w związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą, w tym obsługę przewozów kombinowanych (intermodalnych) oraz wykonywanie czynności polegających na odpowiednim doborze opakowania oraz środka transportu dla danego towaru.

Magazyn jako ważna część systemu logistycznego

Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój systemu logistycznego na danym terenie uzależnione jest od dostępności i stanu całej infrastruktury, którą możemy podzielić na liniową i punktową. Tą pierwszą są systemy dróg lądowych, wodnych, czy sieci telekomunikacyjne. Punktowe elementy infrastruktury logistycznej głównie centra logistyczne i magazynowe pełnią rolę węzłów sieci logistycznych. W zależności od lokalizacji, organizacji, funkcjonalności oraz posiadanej infrastruktury technicznej stanowią zewnętrzne wejścia i wyjścia krajowego systemu logistycznego lub punkty, pomiędzy którymi realizowane są wewnętrzne przepływy towarów, w których poddawane są one różnym czynnościom w związku z ich gromadzeniem, przechowywaniem i dostarczaniem.

Węzy główne i pomocnicze w krajowej infrastrukturze logistycznej

W odniesieniu do krajowego systemu logistycznego, zasadniczą rolę pełnią

w nim węzy główne, będące punktami, pomiędzy którymi następują przemieszczenia dużych mas ładunków oraz w których odbywa się łączenie i rozdzielanie ładunków umożliwiające optymalizację rozwiązań transportowych i odpowiedniego wykorzystania potrzebnych do tego form transportu. Rolę pomocniczą odgrywają węzy w postaci magazynów i terminali, funkcjonujące na użytek pojedynczych przedsiębiorstw.

Zainteresowała Cię ta tematyka? Dowiedz się więcej z artykułu logistyczny łańcuch dostaw – co trzeba wiedzieć? 

Istota systemu „pull” w magazynowaniu. Znaczenie rezerw towarów i surowców

Oczywiste jest, że przedsiębiorstwa produkcyjne, żeby zapewnić sobie płynność sprzedaży, muszą produkować towary na zapas. Czasami nie uda się sprzedać wszystkiego, co wyprodukowały, czasem nie zaspokoją całego popytu, a zawsze poniosą koszty związane z zamrożeniem kapitału w zapasach, magazynowaniem itd. Tradycyjnie takie ryzyko ponosi każdy uczestnik łańcucha logistycznego. Stąd powstają bufory, wynikające z tego, że każdy producent nie zna rzeczywistego popytu i próbuje później „wypchnąć” z magazynu to, co wyprodukował. Stąd kluczowe wydają się rozsądne rezerwy magazynowe i utrzymywanie odpowiednich rezerw towaru lub surowca.

Cross-docking, czyli przeładunek kompletacyjny – na czym polega nowoczesny system dystrybucji towarów?

Pamiętajmy jednak, że magazynowanie  niesie za sobą różnego rodzaju koszty. By tego uniknąć, opracowano nowoczesne systemy organizacji logistyki oparte na tzw. przeładunku kompletacyjnym.

magazyny w transporcie

Istotą jego działania jest zebranie towarów z wielu punktów i od różnych dostawców (w jednym miejscu), albo przeciwnie: odbieranie towarów z określonego punktu, by móc dostarczać je potem do jednego odbiorcy (w pierwszym przypadku) lub zorganizować dystrybucję do różnych miejsc (rozwiązanie drugie). Ten sposób zarządzania ładunkiem to Cross-docking.
W jego przypadku towar nie musi być składowany w magazynie.
Wszystkie operacje wykonywane są w strefach przyrampowych, dzięki czemu uzyskuje się lepsze współczynniki zarówno finansowe, jak i czasowe. Dzięki wyeliminowaniu procesu magazynowania, możliwe jest znaczne zredukowanie kosztów dystrybucji. Cross-docking wymaga jednak dokładnego zsynchronizowania wszystkich procesów przyjmowania i wydawania towarów co nie zawsze jest proste.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta