Co to jest numer UN?

numer un
Inelo Inelo
Blog

W międzynarodowym przewozie towarów mamy do czynienia z dużą ilością przepisów i standardów, które odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na drodze, ochronie środowiska i skutecznym zarządzaniu ryzykiem. Jednym z narzędzi w tej dziedzinie jest numer UN, mający istotne znaczenie podczas transportu towarów niebezpiecznych – regulowanych przez konwencję ADR. Sprawdź, co to jest numer UN, jak jest tworzony oraz jakie ma zastosowanie w praktyce.

Wprowadzenie do numeru UN

Numer UN, znany również jako numer ONZ, to unikalny kod przypisywany przewożonym substancjom i przedmiotom. Jest to system identyfikacyjny opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) i stosowany na całym świecie w stosunku do wspomnianych wcześniej towarów niebezpiecznych.

Czym są towary niebezpieczne? Są to substancje lub przedmioty, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, fizyczne lub biologiczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska lub mienia. Wiele codziennych produktów, którymi się otaczamy, takich jak paliwa, chemikalia, materiały wybuchowe czy substancje żrące, można uznać za towary niebezpieczne. Międzynarodowe przepisy, takie jak europejskie umowy ADR, określają kategorie i klasyfikacje tych towarów na podstawie ich właściwości. Istnieje wiele kategorii, w tym na przykład substancje łatwopalne, substancje toksyczne, substancje radioaktywne, materiały wybuchowe, substancje żrące oraz wiele innych.

Przewożenie towarów niebezpiecznych wymaga przestrzegania restrykcyjnych przepisów, zarówno w transporcie międzynarodowym, jak i krajowym. Wiedza na temat przepisów, w tym zastosowania numeru UN, jest niezbędna dla wszystkich osób zaangażowanych w przemysł transportowy, aby zapewnić bezpieczny i zgodny z prawem przewóz tych substancji.

Klasyfikacja substancji niebezpiecznych według numeru UN

Oto przyporządkowanie substancji do poszczególnych klas zgodnie z klasyfikacją numeru UN:

 • klasa 1: substancje wybuchowe,
 • klasa 2: gazy (palne, niepalne, trujące),
 • klasa 3: materiały łatwopalne – ciekłe,
 • klasa 4.1: materiały łatwopalne – substancje stałe,
 • klasa 4.2: materiały samozapalne,
 • klasa 4.3: materiały emitujące gazy palne po kontakcie z wodą,
 • klasa 5: materiały utleniające,
 • klasa 5.2: nadtlenki organiczne,
 • klasa 6.1: materiały trujące,
 • klasa 6.2: substancje zakaźne,
 • klasa 7: materiały promieniotwórcze,
 • klasa 8: substancje żrące,
 • klasa 9: inne substancje niebezpieczne.

Ponadto materiały niebezpieczne pakowane są zgodnie z określonymi grupami pakowania:

 • grupa I: substancje o wysokim stopniu niebezpieczeństwa. Opakowania w tej grupie muszą być najbardziej wytrzymałe i zapewniać maksymalną ochronę przed wyciekiem, uszkodzeniem lub reakcjami chemicznymi. Przykłady materiałów przypisanych do tej grupy to między innymi substancje wybuchowe, silnie żrące lub radioaktywne,
 • grupa II: są to substancje o umiarkowanym stopniu niebezpieczeństwa. Opakowania powinny być odpowiednio wytrzymałe, zapewniając ochronę przed wyciekiem i właściwą odporność na wstrząsy. Są to na przykład ciecze łatwopalne, toksyczne lub żrące,
 • grupa III: Dotyczy substancji o niższym stopniu niebezpieczeństwa w porównaniu do grupy II. Opakowania powinny spełniać odpowiednie wymagania dotyczące wytrzymałości i ochrony, są one jednak mniej rygorystyczne niż dla grupy II.

Definicja numeru UN i jego zastosowania

Numer identyfikacyjny UN to unikalny identyfikator, który jest przypisany wymienionym wcześniej substancjom i przedmiotom niebezpiecznym. Służby on do identyfikacji, klasyfikacji i regulacji substancji niebezpiecznych podczas ich transportu.

Zastosowanie numeru UN dotyczy kilku aspektów:

 • klasyfikacja i identyfikacja: Numer rozpoznawczy UN jest używany do klasyfikacji i identyfikacji substancji niebezpiecznych na podstawie ich właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych. Pozwala na dokładne określenie rodzaju zagrożenia, które dana substancja może stanowić podczas transportu,
 • etykietowanie: numer UN jest używany do oznaczania opakowań i etykiet substancji niebezpiecznych. Etykiety z numerem UN dostarczają informacji o zawartości opakowania i ostrzegają o ewentualnych zagrożeniach, umożliwiając osobom obsługującym transport właściwe postępowanie i bezpieczne obchodzenie się z tymi substancjami,
 • dokumentacja i formalności: podczas transportu substancji niebezpiecznych, numer UN jest wymagany w dokumentacji transportowej, takiej jak list przewozowy (CMR) czy deklaracja celna.
 • procedury bezpieczeństwa: UN numer identyfikacyjny używany jest również do ustalania procedur bezpieczeństwa, takich jak postępowanie w przypadku awarii, wypadku lub wycieku substancji niebezpiecznych podczas transportu. W takich sytuacjach numer UN pozwala odpowiednim służbom na szybką identyfikację substancji i sprawne podjęcie stosownych działań.

Jak odczytać numer UN?

Klasyfikacja substancji niebezpiecznych według numeru UN oparta jest na systemie czterocyfrowych kodów. Pierwsza cyfra w numerze UN określa ogólną kategorię, podczas gdy pozostałe trzy cyfry identyfikują konkretną substancję lub przedmiot w ramach danej kategorii (na przykład numer UN dla oleju napędowego to 1202). Numer UN znajduje się na tzw. tablicy ADR, która umieszczana jest z przodu pojazdu.

Za przykład posłużyć może numer UN 1203, który odczytamy w następujący sposób: pierwsza cyfra „1” wskazuje, że oznaczenie dotyczy substancji lub przedmiotu z kategorii „substancje i przedmioty wybuchowe”. Pozostałe trzy cyfry – „203” identyfikują konkretną substancję w tej kategorii. W tym przypadku jest to numer UN benzyny.

Znaczenie numeru UN w transporcie substancji niebezpiecznych

Numer UN stanowi kluczowy element w systemie drogowego transportu substancji niebezpiecznych. Pełni on wiele istotnych funkcji, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność w przewozie tych produktów. Oznakowanie za pomocą numeru UN pozwala na identyfikację towarów o niebezpiecznych właściwościach przez personel obsługujący transport, a także przez służby ratownicze i kontrolne. Wiedza o charakterystyce chemicznej i zagrożeniach związanych z danym numerem UN umożliwia podjęcie właściwych środków ostrożności oraz wdrożenie skutecznych procedur postępowania w razie awarii czy wypadków.

Numer UN jest ściśle powiązany z przepisami regulującymi transport substancji niebezpiecznych zgodnie z umową ADR, a także pośrednio – IMDG (International Maritime Dangerous Goods) i IATA (International Air Transport Association). Umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie substancji niebezpiecznych. Stosowne oznaczenie na opakowaniach i dokumentach transportowych ułatwia prawidłowe przyporządkowanie poszczególnych substancji do odpowiednich klas i kategorii zgodnie z wymogami tych umów.

Posiadanie odpowiedniego numeru UN jest niezbędne do przestrzegania przepisów dotyczących opakowania, oznakowania, etykietowania, segregacji i dokumentacji.

Przykłady numerów UN i substancji, które oznaczają

Substancji niebezpiecznych opisanych numerem UN jest bardzo dużo. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów materiałów szeroko stosowanych między innymi w przemyśle chemicznym:

 • numer UN 1830 – kwas siarkowy: silny kwas mineralny,
 • numer UN 1005 – amoniak: silnie toksyczny i drażniący gaz,
 • numer UN 1263 – farby i emalie: kategoria substancji niebezpiecznych, która obejmuje farby o właściwościach powierzchniowo czynnych. Farby tego typu zawierają składniki, które mogą być szkodliwe dla zdrowia lub środowiska, takie jak rozpuszczalniki, pigmenty czy substancje wiążące,
 • numer UN 3082 – materiały zagrażające środowisku: ciekłe,
 • numer UN 1965 – mieszanina skroplonych węglowodorów gazowych,
 • numer UN 3077 – materiał niebezpieczny stały, zagrażający środowisku.

Jakie są przykładowe numery UN innych substancji mających duże znaczenie w przemyśle? Dwutlenek azotu – numer UN  1067, asfalt – numer UN 3257, aceton – numer UN 1090, chlor – numer UN 1017, fluor – numer UN 1045, rozpuszczalnik – numer UN 1300, rtęć – numer UN 2800.

Porady dotyczące przestrzegania przepisów związanych z numerem UN

Przede wszystkim zadbaj o odpowiednie przygotowanie. Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą substancji niebezpiecznych, których dotyczy zlecenie. Sprawdź, czy opakowanie jest prawidłowe, czy etykiety są czytelne i czy ładunkowi towarzyszą wszystkie wymagane dokumenty transportowe. Zwróć uwagę na zabezpieczenie ładunku: jest to kluczowe, aby uniknąć jego przemieszczania się podczas transportu. Upewnij się, że ładunek jest prawidłowo umieszczony, odpowiednio rozłożony i zgodny z opisanymi powyżej wymogami dotyczącymi grupy pakowania.

Bądź przygotowany na sytuacje awaryjne – kierowcy i przewoźnicy zajmujący się transportem substancji niebezpiecznych, powinni być świadomi procedur awaryjnych i odpowiednich środków zaradczych w razie wypadku, wycieku lub innych nietypowych wydarzeń. Niezwykle istotna jest znajomość przepisów. Bądź na bieżąco z regulacjami dotyczącymi substancji niebezpiecznych i numeru UN. Pamiętaj, że przepisy mogą się zmieniać, dlatego ważne jest śledzenie aktualizacji i wprowadzanie odpowiednich zmian w procedurach i praktykach transportowych. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga, w którym na bieżąco omawiamy najważniejsze zagadnienia związane z branżą TSL.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta