Jak zdobyć licencję na transport międzynarodowy?

licencja na transport
Inelo Inelo
Blog

Wejście na rynek międzynarodowy otwiera przed tobą nowe możliwości i umożliwia szybszy rozwój. Być może wydaje ci się, że uzyskanie licencji wspólnotowej jest trudnym procesem, jednak na swojej drodze nie jesteś sam – w niniejszym artykule poznasz najważniejsze zagadnienia dotyczące licencji międzynarodowej.

Co to jest licencja na transport międzynarodowy?

Każdy przedsiębiorca, który chce wykonywać międzynarodowy transport towarów lub osób musi posiadać licencję krajową oraz dodatkowo uzyskać licencję wspólnotową, którą wydaje [1] Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Licencja wspólnotowa jest dokumentem, który uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na realizowaniu międzynarodowych zleceń transportowych. Wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bez licencji transportowej jest zabronione i grozi poważnymi sankcjami – dotyczy to zarówno krajowych, jak i międzynarodowych zleceń.

Jak zdobyć licencję na transport międzynarodowy?

Do uzyskania licencji wspólnotowej konieczne jest wcześniejsze zdobycie specjalnych pozwoleń oraz spełnienie wymagań formalnych. Odnoszą się one między innymi takich zagadnień jak kondycja finansowa i reputacja przedsiębiorstwa. Niezbędne jest uzyskanie wypisu z licencji dla każdego pojazdu zgłoszonego do wykonywania międzynarodowych zleceń. Trzeba pamiętać, że licencja jest przypisana do konkretnej firmy i nie ma możliwości jej pożyczenia lub wynajęcia osobom trzecim.

Kto może uzyskać licencję na transport międzynarodowy?

Licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego możesz uzyskać, jeśli posiadasz certyfikat kompetencji zawodowych. Aby zdobyć licencję wspólnotową, musisz mieć również zezwolenie krajowe oraz przynajmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu krajowego transportu drogowego. Niezbędne jest również, aby siedziba przedsiębiorstwa mieściła się w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty potrzebne są do licencji na transport międzynarodowy?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika międzynarodowego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów złożysz w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Możesz to zrobić osobiście, listownie lub przez Internet. We wniosku podaj okres obowiązywania licencji, liczbę pojazdów zgłoszonych do wykorzystywania w działalności gospodarczej oraz ich wykaz wraz z najważniejszymi informacjami (numer rejestracyjny, marka, VIN, DMC, rodzaj, prawo dysponowania, rok produkcji, ładowność).

Podczas składania wniosku o licencję na transport międzynarodowy konieczne są również oświadczenia:

  • osoby zarządzającej transportem,
  • o dysponowaniu bazą eksploatacyjną,
  • dotyczące kierowców,
  • o niekaralności za poważne naruszenie wraz z informacją z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – w związku z wymogiem dobrej reputacji.

Wniosek o wydanie licencji wspólnotowej musi zawierać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczenie o spełnieniu wymogów zdolności finansowej dla wszystkich wskazanych pojazdów. Należy również załączyć potwierdzenie uiszczenia opłat skarbowych.

W razie wystąpienia błędów lub braków w wymaganych dokumentach urząd wezwie Cię do ich poprawy bądź uzupełnienia. Przewidziany czas na kontakt urzędem wynosi w takiej sytuacji 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Ile kosztuje licencja na transport międzynarodowy?

Koszt zezwolenia jest zróżnicowany w zależności od wnioskowanego okresu ważności licencji wspólnotowej, a także posiadania lub nieposiadania przez firmę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Koszt licencji wspólnotowej do 5 lat wynosi 4 000 zł. Do tej sumy należy doliczyć 440 zł za wydanie wypisu z licencji (każdy pojazd musi posiadać osobny wypis). W przypadku wnioskowania o licencję na okres od 5 lat do 10 lat opłaty wynoszą 8 000 zł + 880 za każdy wypis. Koszty związane z ewentualnym wydaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynoszą 1000 złotych. Oba zezwolenia można uzyskać jednocześnie – wystarczy złożyć łączny wniosek.

Możesz również wskazać swojego pełnomocnika. W takiej sytuacji musisz złożyć stosowny wniosek oraz uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Poza kosztami związanymi bezpośrednio z uzyskaniem zezwoleń trzeba pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu finansowym przedsiębiorstwa. Aby uzyskać licencję wspólnotową, jako przewoźnik musisz posiadać równowartość 9 000 euro na pierwszy i 5 000 euro na każdy kolejny pojazd wykorzystywany do realizacji transportu. Jest to tzw. wymóg zdolności finansowej.

Odwołanie w przypadku odmowy

Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje decyzję w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia dokumentów. W uzasadnionych sytuacjach okres ten przedłuża się do dwóch miesięcy. W przypadku otrzymania decyzji odmownej możesz skorzystać z procedury odwoławczej – należy w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeżeli decyzja kolejny raz będzie negatywna, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Sankcje w przypadku braku licencji na transport międzynarodowy

Wykonywanie międzynarodowych zleceń bez uzyskania licencji wspólnotowej grozi poważnymi konsekwencjami. Postępowanie administracyjne wszczynane w takiej sytuacji zagrożone jest karą 12 000 złotych. Transport międzynarodowy bez zezwolenia to jednak nie tylko konsekwencje finansowe – to także ryzyko złej reputacji, która może znacząco utrudnić uzyskanie licencji w przyszłości.

Cofnięcie licencji na transport międzynarodowy – kiedy jest to możliwe?

Istnieją sytuacje, w których Główny Inspektor Transportu Drogowego może cofnąć licencję w zakresie transportu drogowego. Dzieje się tak wówczas gdy przedsiębiorca lub osoby zarządzające transportem przestają spełniać wymóg dobrej reputacji – wiąże się to z prawomocnym skazaniem za wymienione wcześniej przestępstwa umyślne. Warto przypomnieć, że nie muszą to być przestępstwa związane wyłącznie z działalnością transportową. Oczywiście również prawomocny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej skutkuje cofnięciem licencji transportowej.

Licencja jest automatycznie cofana wskutek nie wykonywania transportu drogowego przez okres co najmniej 6 miesięcy. Wyjątkiem jest zawieszenie prowadzenia działalności – zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o transporcie drogowym.

Powodem utraty licencji wspólnotowej mogą być również zaległości w opłacie zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa lub wobec kontrahentów, rażące naruszenia dotyczące czasu pracy i kwalifikacji kierowców, a także manipulacje przy tachografie.

Użyczenie licencji transportowej osobom trzecim również jest kwalifikowane jako poważne naruszenie i może skutkować cofnięciem pozwolenia na transport międzynarodowy.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta