Rejestracja samochodu ciężarowego (także sprowadzanego z zagranicy). Co trzeba wiedzieć?

rejestracja samochodu ciężarowego, rejestracja samochodu ciężarowego z zagranicy
Inelo Inelo
Blog

Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. Przypomnijmy, że od początku 2020 r. kierowcy mieli 30 dni na zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju (liczone od dnia zawarcia transakcji), a w przypadku samochodu pochodzącego z importu 30 dni od dnia sprowadzenia auta do Polski. Ten ostatni termin (w przypadku importu) ustawodawca wydłużył do 60 dni. Dotyczy to wyłącznie pojazdu sprowadzonego z innego państwa członkowskiego UE, który będzie po raz pierwszy rejestrowany w Polsce.

Jak wygląda rejestracja samochodu ciężarowego o dmc do 3,5 tony i powyżej?

Samochodem ciężarowym może być auto osobowe z homologacją ciężarową, dostawcze auto o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony lub duża prawdziwa ciężarówka o DMC powyżej 3,5 tony. Nas będą interesowały te dwa ostatnie  przypadki.

Kto i gdzie powinien zarejestrować samochód ciężarowy?

Ciężarowy samochód o DMC do 3,5 tony rejestruje właściciel pojazdu w wydziale komunikacji urzędu starostwa, miasta (lub dzielnicy w przypadku Warszawy) – wg miejsca zamieszkania. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli, to wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji.  Jeśli pojazd jest własnością firmy, to może reprezentować ją właściciel lub pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Co  ważne, przed rejestracją auto musi mieć ubezpieczenie OC.

Dokumenty niezbędne przy rejestracji pojazdu ciężarowego (umowa kupna sprzedaży, karta pojazdu, dowód tożsamości i inne)

Zarejestrowanie pojazdu wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających, że właścicielem jesteśmy legalnie. Różnica dotyczy jedynie rodzaju przedstawianych dokumentów, w zależności od tego czy dotyczą rejestracji modelu użytkowanego w Polsce (albo nowego kupionego w salonie), czy też auta sprowadzonego z zagranicy.

Warto podkreślić, że w przypadku samochodów ciężarowych nie płacimy akcyzy w sytuacji, gdy są to np. samochody dostawcze do 3,5t do przewozu wyłącznie towarów (brak możliwości montażu foteli w pojeździe poza przednimi) i samochody powyżej DMC 3,5t.

Rejestracja samochodu ciężarowego z rynku krajowego

W przypadku rejestracji samochodu jeżdżącego już w kraju potrzebujemy dokumentów takich jak: oryginał dowodu własności pojazdu np. umowa kupna-sprzedaży, faktury; dowód tożsamości (osoba fizyczna) lub dokument z CEIDG/KRS (osoba prawna); dotychczasowy dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym; karta pojazdu (posiada ją każde auto zarejestrowane w Polsce po 1.07.1999 r.). Jeżeli kupujemy samochód nowy, to obowiązek wydania karty pojazdu spoczywa na jego producencie bądź importerze i wraz z innymi dokumentami otrzymamy także kartę pojazdu. Kupując pojazd zarejestrowany w Polsce, kartę musimy otrzymać od właściciela;  dotychczasowe  tablice rejestracyjne; aktualna polisa OC (polisę można zawrzeć na podstawie umowy zakupu, nie musi być to dowód rejestracyjny); wniosek rejestracji samochodu; potwierdzenie opłaty za rejestrację (komunikacyjną i ewidencyjną).

Rejestracja samochodu ciężarowego sprowadzonego z kraju UE

W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy (kraje UE) wymagane są: potwierdzenie zakupu samochodu i odpowiednik polskiego dowodu rejestracyjnego. W przypadku, gdy dowód rejestracyjny, składa się z dwóch części: części I i II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty albo zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu, na wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego UE, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim.

Dokumenty w języku obcym muszą zostać przedstawione w oryginale i dołączone do tego tłumaczenia na język polski; potwierdzenie wyrejestrowania samochodu z kraju, w którym samochód został kupiony; zagraniczne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku; dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy; wypełniony wniosek o rejestrację auta sprowadzonego z zagranicy; dowód tożsamości (osoba fizyczna) lub dokument z CEIDG/KRS (osoba prawna); wniosek rejestracji samochodu; potwierdzenie opłaty za rejestrację (komunikacyjną i ewidencyjną); zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym. Tu warto zauważyć, że zagraniczne badania techniczne są w Polsce akceptowane i w nowych samochodach pierwsze jest przewidziane po 3 latach od rejestracji, drugie po pięciu, a kolejne co rok. Pewna niejasność pojawia się  w przypadku starszych samochodów, gdyż np. w Niemczech badanie jest co dwa lata i może to kolidować  z prawem polskim. Jeżeli przykładowo przegląd był 10 miesięcy wcześniej, jest to akceptowane przez Wydział Komunikacji. Jeżeli jednak był 13 miesięcy wcześniej, to mimo iż w Niemczech pojazd ma ważny przegląd jeszcze przez 11 miesięcy, w Polsce musimy dokonać  przeglądu technicznego.

Rejestracja samochodu ciężarowego sprowadzonego spoza terytorium UE


W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE  zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie; dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula, aktualnego odpisu z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Okresowe badania techniczne. Gdzie i jak często je przeprowadzać?

W Polsce okresowe badanie techniczne samochodu ciężarowego, przyczepy (naczepy) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony należy przeprowadzać co roku! Natomiast pierwsze badanie techniczne samochodu ciężarowego o DMC poniżej 3,5 t jest konieczne przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji. Tu kolejne badanie powinno się odbyć przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i jednocześnie nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego; kolejne zaś już co roku. Co roku trzeba wybierać się na przegląd ciężarówką wyposażoną w instalację LPG, niezależnie od tego, czy jest to zupełnie nowy samochód, czy też pojazd używany.

Podstawowa czy Okręgowa stacja kontroli pojazdów? Sprawdź, na którą się udać?

Podstawowa stacja kontroli pojazdów przeprowadza okresowe i dodatkowe badania techniczne samochodów ciężarowych o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony. Okręgowa stacja kontroli pojazdów przeprowadza okresowe i dodatkowe badania techniczne wszystkich pojazdów, w tym samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony.

Legalizacja tachografu w pojeździe ciężarowym

Każdy przedsiębiorca  z branży transportowej ma też obowiązek dokonać legalizacji tachografu w terminie 14 dni od daty zakupu pojazdu ciężarowego, bez względu na to czy jest to nowy, czy używany samochód. Każda kolejna kalibracja tachografu musi zostać dokonana w ciągu dwóch lat. W trakcie tego procesu następuje tzw. personalizacja tachografu poprzez wprowadzenie do jego pamięci danych identyfikujących pojazd i charakterystyki tego pojazdu. Każda kalibracja musi być przeprowadzona przez warsztat posiadający odpowiednie uprawnienia czy Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów.

Zainteresował cię Temat? Sprawdź na czym polega i kiedy potrzebna jest legalizacja tachografu?

Sprawdź, czy urządzenie techniczne podlega dozorowi technicznemu?

Konieczne jest też specjalne badanie pojazdu z urządzeniami technicznym podlegającymi dozorowi technicznemu. W grupie tych urządzeń wyróżnić można: zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach, cysterny (zbiorniki) do przewozu materiałów niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie przepisów umowy ADR, dźwigi samojezdne lub przeładunkowe, podnośniki przeznaczone do przemieszczania kontenerów lub podesty ruchome (burty załadowcze).

podstawowa stacja kontroli pojazdów

Chcesz dowiedzieć się więcej o ADR? Przeczytaj nasz artykuł ADR bez tajemnic i sprawdź, jakie są obowiązki przewoźnika.

Ustawa  Prawo o ruchu drogowym wymaga także, aby badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu przeprowadzać po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ Transportowego Dozoru Technicznego, stwierdzającego jego sprawność. Oznacza to, że sprawdzenie dokumentów powinno nastąpić przed przystąpieniem do badania, następnie należy wykonać badanie techniczne.

Warto wiedzieć, że zdarzać  się mogą  przypadki, gdy diagnosta wykonujący badanie techniczne pojazdu nie jest w stanie ocenić, czy dane urządzenie techniczne podlega dozorowi technicznemu. W takiej sytuacji wskazane jest odesłanie takiego pojazdu do organu dozoru technicznego w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego, że urządzenie techniczne podlega dozorowi technicznemu.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta