Aktualizacja informacji o Przedłużeniu WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW w UE – polska zgłosiła wyjątki

Inelo Inelo
Aktualności

Jak już informowaliśmy już od 4 czerwca obowiązuje w UE rozporządzenie pozwalające na automatyczne przedłużenie ważności istotnych dokumentów niezbędnych do wykonywania transportu. Poniżej znajdą Państwo zaktualizowaną treść artykułu o informacje o odstępstwach od nowych przepisów wprowadzonych przez poszczególne kraje członkowskie – w tym Polskę.

Z powodu aktualnej sytuacji podyktowanej pandemią koronawirusa, przewoźnicy i osoby zainteresowane mogą nie być w stanie dopełnić niezbędnych formalności lub procedur wymaganych niektórymi przepisami, związanymi z odnawianiem, bądź przedłużeniem ważności certyfikatów, świadectw, licencji, zezwoleń, czy też przeprowadzić działania niezbędne do utrzymania ich ważności. Te same okoliczności wpływają na pracę właściwych organów państw członkowskich, które mogą nie wypełnić swoich obowiązków wynikających z prawa Unii i nie zapewniać tym samym, aby odpowiednie wnioski złożone przez przewoźników zostały rozpatrzone przed upływem mających zastosowanie terminów. Z tego powodu zostało stworzone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r., ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19, dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia poszczególnych okresowych kontroli i szkoleń w wybranych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu, które obowiązuje od dziś tj. 4 czerwca 2020 r.

Z nowego rozporządzenia wynika automatyczne przedłużenie ważności najważniejszych dokumentów transportowych, takich jak: świadectwo kwalifikacji zawodowej, prawo jazdy, kod 95, badania okresowe tachografu, kart do tachografów, przeglądów technicznych, licencji wspólnotowych, zabezpieczenia finansowego, czy certyfikatów bezpieczeństwa. Do tej pory wybrane Państwa indywidualnie wprowadzały na swoim terytorium wyjątki od terminów ważności dokumentów. Niestety, pomimo wydanych wcześniej oficjalnych zaleceń KE brakowało solidnych podstaw prawnych do stosowania odstępstw, dotyczących upływu terminu ważności dokumentów w przypadku tras międzynarodowych. Od dziś jednak ma to się zmienić za sprawą nowego Unijnego rozporządzenia. Akt ten obowiązuje bezpośrednio na terytorium wszystkich państw członkowskich od 4 czerwca 2020 roku z uwzględnieniem zasady retroakcji, co wynika z faktu, iż większości przypadków dotyczy przedłużenia ważności dokumentów, które straciły lub stracą ważność od początku pandemii, aż do końca wakacji. Warto podkreślić, że proces legislacyjny został zrealizowany w niespełna miesiąc.

Jakie dokumenty i do kiedy zostają przedłużone w całej UE?

Czy zasady w poszczególnych Państwach mogą się różnić?

Zasady w poszczególnych Państwach mogą się różnić, ale nie będzie to miało negatywnego wpływu na przewozy międzynarodowe. W przypadku wybranych dokumentów państwa członkowskie, które nie odnotowały opóźnień i utrudnień, np. przy wydawaniu kart kierowców, mogą o tym fakcie poinformować KE i w ten sposób dla kierowcy z tego kraju nie będzie stosowane automatyczne przedłużenie poszczególnych dokumentów. Ważną kwestią jest natomiast, że nawet jeśli w takim państwie będzie kontrolowany kierowca z zagranicznej firmy, to kontrolujący ma obowiązek uwzględnić, że w państwie firmy tego kierowcy takie przedłużenia mogły zostały przyjęte. KE będzie publikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzje poszczególnych krajów, o niestosowaniu przedłużeń ważności poszczególnych dokumentów.

Aktualizacja! Większość krajów, w tym Polska zgłosiła już wyjątki do przyjętego rozporządzenia. Firmy transportowe z Polski mogą w całej UE stosować wyjątki dotyczące przedłużenia wszystkich dokumentów poza badaniami technicznymi oraz kalibracją tachografu (oznaczone na czerwono w tabeli). Dla rodzimych firm odstępstwa wprowadzane od w/w przepisów w innych krajach UE nie mają znaczenia, ponieważ podczas kontroli naszego kierowcy za granicą – kontrolujący dostosowuje się do przedłużeń dokumentów przyjętych przez Polskę.

Ponadto przewidziana została możliwość wydłużenia okresów, w których dokumenty pozostają ważne (po uprzedniej zgodzie KE) – to rodzaj zabezpieczenia w razie pogłębienia pandemii. Przytoczone przepisy pomogą rozwiązać często sporne dotychczas sytuacje i ułatwić wykonywanie przewozów międzynarodowych.

Źródła:

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta