KONIEC KAR ZA PRZEKROCZENIE NACISKU OSI – JEST WYROK TRYBUNAŁU

Inelo Inelo
Aktualności

W dniu 21 marca  ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzeczpospolita Polska bezprawnie nakładała kary na przewoźników w przypadku, kiedy rzeczywisty nacisk pojedynczej osi nie przekraczał 11,5 tony.  Wyrok trybunału jest pokłosiem skargi, jaką na nasz kraj złożyła Komisja Europejska.

W uzasadnieniu skargi wskazano, iż Polska powinna dostosować się do dyrektywy 96/53/WE ustanawiając dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na polskich drogach na poziomie 11,5tony. Tymczasem w Polsce, aby móc poruszać się po drogach niebędących częścią TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa), czyli po blisko 97% dróg stanowiących sieć dróg publicznych, przedsiębiorcy muszą wystąpić o specjalne zezwolenie do właściwych organów i uzyskać je, co pociąga za sobą administracyjne utrudnienia. Dyrektywa 96/53/WE nie zezwala na tego typu przeszkody i utrudnienia w zakresie swobody przemieszczania się pojazdów.

Przedsiębiorstwo, które nie zgodzi się poddać tym warunkom, podlegać będzie zakazowi ruchu drogowego. Zdaniem Komisji Europejskiej takie uregulowanie jest sprzeczne z art. 3 dyrektywy 96/53/WE. Skarga wniesiona do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 10.03.2017 r. oznaczona sygnaturą C-127/17 właśnie doczekała się rozstrzygnięcia. Trybunał w dniu 21.03.2019 r. orzekł:

„Nakładając na przedsiębiorstwa transportowe wymóg posiadania specjalnych zezwoleń umożliwiających poruszanie się po niektórych drogach publicznych, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie przepisów art. 3 i 7 dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r., w związku z pkt 3.1 i 3.4 załącznika I do tej dyrektywy 96/53.”

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości jest szansą dla ukaranych przewoźników na odzyskanie zapłaconych kar. W terminie miesiąca od opublikowania wyroku można starać się o odzyskanie niesłusznie nałożonych kar.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta