Wyrok TK w sprawie ryczałtów za noclegi kierowców został opublikowany w Dzienniku Ustaw

Inelo Inelo
Aktualności

tk

W dniu 29.12.2016 w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ryczałtów za noclegi dla kierowców, którzy śpią w kabinach pojazdu. Wyrok staje się źródłem prawa od momentu publikacji i znosi obowiązek wypłaty ryczałtu noclegowego dla kierowców, którzy odbierają nocleg w pojeździe zgodnie z art. 8 p. 8 rozporządzenia 561/2006/WE„Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.”

Trybunał w obszernym uzasadnieniu wyroku: http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2011/15 zwrócił uwagę, że „oczekiwania pracodawców, iż zapewnienie kierowcy odpowiedniego miejsca do spania w kabinie samochodowej zwalnia ich z obowiązku ponoszenia kosztów noclegu były usprawiedliwione”.

Przypominamy, że zgodnie z art. 407 par. 2 Kodeksu postępowania cywilnego wszystkie firmy transportowe mogą wnosić skargi i wznawiać przegrane sprawy o ryczałty noclegowe w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia TK.

Wyrok odnosi się jedynie do wypłaty ryczałtów noclegowych, natomiast wszelkie inne zwroty kosztów podróży służbowych (np. dieta) pozostają bez zmian. Dalsze wypłacanie ryczałtów noclegowych jak również ich wysokość zależy od tego czy w dokumentacji wewnątrz-zakładowej (układy zbiorowe, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę) znajdują się uregulowania w/w kwestii. Istnieje ryzyko, iż Urzędy Skarbowe oraz Zakłady Ubezpieczeń Społecznych od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw będą kwestionowały zasadność wypłaty ryczałtu noclegowego, w sytuacji, gdy kierowca zgodnie z ust. 8 art. 8 rozporządzenia WE 561/2006 wyraził zgodę na wykorzystywanie wskazanych odpoczynków w pojeździe.

Przypominamy, że w aktualnej wersji systemu 4Trans użytkownik może decydować w jaki sposób naliczać ryczałty za noclegi. Opcje dostępne w module rozliczenia pozwalają np. na automatyczne naliczenie ryczałtów noclegowych tylko, gdy kierowca odbiera odpoczynek powyżej 45 godzin.

Trybunał uznał również, że uregulowanie należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez kierowców pracy w permanentnej podróży wymaga stworzenia odrębnych przepisów dla tej grupy pracowników, uwzględniających w sposób rzeczywisty specyfikę ich pracy. Oczywiście w przypadku zmiany lub powstania nowych przepisów w oprogramowaniu 4Trans będą wprowadzone odpowiednie funkcje i opcje rozliczania.

Kwestie związane ze sposobem wypłacania ryczałtów za noclegi oraz związanym z tym ryzykiem będą szczegółowo omawiane na szkoleniach otwartych z rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców.

Najbliższe terminy:

Więcej informacji nt. szkoleń znajdą Państwo na stronie www.szkoleniadlatranportu.pl

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta