Warunki licencji Aplikacji (dalej „Warunki licencji”)Aplikacja INELO Drive / GBox Plan (dalej „Aplikacja”)

1. Instalując na swoim Urządzeniu mobilnym Aplikację Użytkownik potwierdza zapoznanie się oraz akceptację Warunków licencji. W przypadku braku akceptacji wszystkich postanowień Warunków licencji Użytkownik zobowiązany jest zrezygnować z instalacji Aplikacji lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania Aplikacji w całości lub w jakiejkolwiek z jej części. Instalacja Aplikacji nie jest możliwa bez zaakceptowania niniejszych Warunków licencji. Użytkownikiem w rozumieniu Warunków licencji jest każda osoba, która dokonuje instalacji Aplikacji, uprawniona do takiej instalacji na podstawie odrębnej Umowy zawartej z INELO (zawartej przez Użytkownika osobiście lub zawartej przez osobę, która była uprawniona na podstawie takiej Umowy do umożliwienia Użytkownikowi instalacji Aplikacji).

2. Aplikacja dostarczana jest Użytkownikowi w ramach Umowy o świadczenie Usług (dalej „Umowa”) zawartej z INELO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, (43-300), ul. Karpacka24/U2b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000702969, NIP 5512333463, REGON: 356687662 (dalej „INELO”) i objęta jest Prawami własności intelektualnej INELO, a poprzez instalację i używanie Aplikacji Użytkownik nie nabywa jakiejkolwiek części Praw własności intelektualnej INELO.

3. Przez Prawa własności intelektualnej INELO rozumie się wszystkie prawa autorskie i prawa pokrewne, patenty, prawa do wynalazków, modele użytkowe, znaki towarowe, znaki usług, nazwy handlowe, biznesowe i nazwy domen, włączając wszelkie prawa do składania wniosków o ochronę powyższych, prawa do wizualnej postaci produktów lub innego oznaczenia handlowego, prawa do projektów, prawa do oprogramowania komputerowego, prawa do baz danych, prawa topograficzne, osobiste prawa autorskie, prawa do informacji poufnych (w tym know-how i tajemnic handlowych) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej w każdym przypadku zarejestrowane bądź niezarejestrowane oraz włącznie z wszystkimi wnioskami o takie prawa lub ich przedłużeniem bądź rozszerzeniem, a także podobne lub równoważne uprawnienia bądź formy ochrony w dowolnej części świata. Prawa własności intelektualnej INELO oznaczają którekolwiek z Praw własności intelektualnej INELO.

4. Aplikacja chroniona jest ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, porozumieniami międzynarodowymi o prawie autorskim oraz innym ustawodawstwem i porozumieniami międzynarodowymi o ochronie praw na dobrach niematerialnych. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.

5. Zabronione jest niezgodne z postanowieniami Umowy udostępnianie Aplikacji do korzystania osobom trzecim, które nie mogą być Użytkownikami. Zabronione jest również jakiekolwiek zwielokrotnianie Aplikacji.

6. Na podstawie Warunków licencji Użytkownikowi zostaje udzielona licencja na korzystanie z Aplikacji, na czas obowiązywania Umowy i na zasadach opisanych w Warunkach licencji. Użytkownik ma prawo użytkować Aplikację bez ograniczeń terytorialnych. Użytkownik nie ma prawa udzielania sublicencji ani wykonywania zależnych praw autorskich do Aplikacji.

7. Aplikacja dostarczana jest w formie „takiej, jakiej jest”. Użytkownik bierze na siebie ryzyko wynikające z używania Aplikacji.

8. Udzielona licencja obejmuje prawo dla Użytkownika do korzystania z Aplikacji wyłącznie w zakresie i celu określonym oraz wynikającym z Umowy.

9. Uprawnienia Użytkownika wynikające z niniejszych Warunków licencji wygasają z chwilą rozwiązania Umowy (bez względu na przyczynę jej rozwiązania).

10. Zabronione jest w szczególności:
a) Dokonywanie tłumaczeń, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji w Aplikacji,
b) Najem, dzierżawa lub oddanie osobie trzeciej do korzystania na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej Aplikacji,
c) Deasemblacja, dekompilacja lub jakiekolwiek inne zwielokrotnianie czy inne ingerencje w kod źródłowy Aplikacji lub
tłumaczenie jej formy w zakresie przekraczającym zezwolenie wynikające z odpowiednich przepisów obowiązującego prawa.

11. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Warunków licencji, Klient zobowiązany będzie zapłacić INELO karę umowną w kwocie 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, za każde naruszenie. Naliczenie kary umownej nie pozbawia prawa INELO do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

12. Warunki licencji obowiązują od dnia 22.04.2020r.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta