en

ZMIANY W WERSJACH

zmiany-ogolne

Zmiany ogólne

Eksport raportów do formatu xls (Excel)
W najnowszej wersji programu została dodana możliwość eksportu raportów do programu Excel w formacie „xls”, która zastąpiła dotychczasowy eksport do formatu „csv”. W efekcie wyeksportowane raporty będą prawidłowo wyświetlane i formatowane, a dodatkowo nadal będzie możliwe ich modyfikowanie.

 • W edycji danych pracownika została dodana zakładka umożliwiająca wprowadzenie adresu
 • Przyśpieszono działanie okna edycji użytkowników w panelu administracyjnym

najwazniejsze-zmiany

Najważniejsze zmiany:

Najważniejsze zmiany:

 • 1) Nowa opcja umożliwiająca wyznaczenie ryczałtów za noclegi wg wpisów kraju.
 • 2) W oknie naruszenia zostały dodane opisy naruszeń
 • 3) Nowe naruszenie „Karta w tachografie podczas odpoczynku tygodniowego regularnego”

modul-tachoscan

Moduł TachoScan

Na oknie naruszenia zostały dodane opisy naruszeń
Na oknie naruszeń zostały dodane opisy do większości generowanych typów naruszeń. Każdy opis zawiera podstawy prawne, wyjaśnienie oraz przykład graficzny w jakich sytuacjach naruszenie się pojawia, wskazówki jak wyszukiwać i analizować naruszenia. W efekcie użytkownik może generować naruszenia oraz uzyskać istotne informacje dlaczego naruszenie się pojawia.

21t

Nowe naruszanie „Karta w tachografie podczas odpoczynku tygodniowego regularnego”
Ze względu na wprowadzone sankcje we Francji i Belgi w przypadku, gdy kierowca odbiera odpoczynek regularny tygodniowy (co najmniej 45 godzin) w pojeździe, zostało dodane nowe naruszenie ostrzegające o włożonej karcie w trakcie takiego odpoczynku. Jeżeli kierowca zostawia kartę kierowcy w tachografie, istnieje ryzyko, że w trakcie kontroli inspektor z wymienionych krajów potraktuje to jako informację, że kierowca odbierał odpoczynek w pojeździe.

 

22t
 

W raporcie „Terminy odczytów i ważności” dodano opcje umożliwiającą generowanie raportu dla wybranych kierowców lub grup kierowców
Na raporcie „Terminy odczytów i ważności” zostały dodane pola umożliwiające generację raportu dla wybranych kierowców, samochodów lub wybranych grup kierowców i grup samochodów. Dzięki zmianie będzie istniała możliwość generacji raportu wg wybranych grup, co jest szczególnie przydatne w przypadku firm posiadających wiele oddziałów. Pozwoli to również na generowanie raportu dla wszystkich kierowców pracujących w różnych firmach.
 

23t

Pozostałe zmiany Moduł TachoScan:

 • w przypadku niekompletnych odczytów z tachografów np. z powodu blokady inną kartą przedsiębiorstwa w wykazie pobranych dni pojawia się informacja o braku danych i dodatkowo dni bez danych wyszczególniane są na oknie kalendarza ciągłości danych
 • został zoptymalizowany czas generowania raportu: „Kontrola samochodu wg wskazań tachografu – szczegółowy (analityczny)”
 • zostały dodane dwa nowe raporty: „Zestawienie kierowców z tachografów cyfrowych” i „Wykaz odpoczynków kierowców”
 • na widoku dziennym czynności z tachografu cyfrowego wyszczególnione są graficznie trzy typy zdarzeń: wyjęcie/włożenie karty wraz z wpisem kraju lub bez wpisu kraju oraz wpis manualny kierowcy określający kraj rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • na wykresie dziennym czynności z karty kierowcy i tachografu cyfrowego wprowadzono możliwość powiększania wszystkich widocznych wykresów jednocześnie
 • na danych odczytanych z tachografu cyfrowego w nowej zakładce prezentowana jest pełna historia wykonanych kontroli

modul-manipulacje

Moduł Manipulacje

Dodano nowe ostrzeżenie z tachografu: „Zarejestrowana prędkość na postoju w slocie 1”
W przypadku krótkich podjazdów poniżej 29 sekund w tachografie rejestrowana jest szczegółowa prędkość w każdej sekundzie z ostatnich 24 godzin jazdy. W efekcie istnieje możliwość weryfikacji, czy w trakcie odbierania przez kierowcę np. odpoczynku dobowego lub wymaganej przerwy wystąpiły krótkie podjazdy niezarejestrowanej na karcie kierowcy jako czynność jazdy.
– ostrzeżenie o użyciu kilku kart kierowców weryfikowane jest jednocześnie na wszystkich pojazdach

31t


modul-rozliczenia-i-delegacje

Moduł Rozliczenia i Delegacje

Nowa opcja umożliwiająca wyznaczanie ryczałtów za noclegi wg wpisów krajów
Ze względu na wyrok Sądu Najwyższego z czerwca bieżącego roku w programie została wprowadzona nowa opcja umożliwiająca automatyczne wyznaczanie ryczałtów za noclegi wg wpisów krajów wprowadzanych przez kierowców. Opcja jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy firma rozlicza ryczałty za nocleg wg kraju, w którym kierowca rzeczywiście odbierał nocleg. Ponadto zostały dodane nowe opcje umożliwiające szybką zmianę kraju bezpośrednio na wykresie bez konieczności edycji wygenerowanej delegacji (np. w przypadku braku wpisu lub błędnego wpisu kierowcy)

41t
Dodano opcję umożliwiającą generowanie rozliczenia delegacji w wielu walutach
W najnowszej wersji zostały dodane opcje umożliwiające generowanie rozliczenia delegacji z podsumowaniem w wielu walutach. Ponadto rozliczenie delegacji może być generowane z lub bez przeliczania na złotówki (PLN). Nowa opcja jest przygotowana dla firm, które rozliczają koszty podróży służbowych kierowców w różnych walutach np. EUR, GBP, itp.

42t
Na liście delegacji zostały dodane dodatkowe funkcje w opcjach zmiany danych dla zaznaczonych rekordów
W najnowszej wersji zostały dodane nowe opcje umożliwiające szybką zmianę wybranych parametrów lub wykonanie grupowych czynności dla zaznaczonych delegacji na liście. Obecnie istnieje możliwość edycji elementów: Cel podróży, Data kursu waluty, Pracownik, Pojazd, Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia, Państwo docelowe, Status oraz Miesiąc rozliczenia. Ponadto istnieje możliwość wygenerowania lub usunięcia ryczałtów za nocleg dla zaznaczonych delegacji,

43t
Pozostałe zmiany Moduł Rozliczenia i Delegacje

 • na wykresie tygodniowym i miesięcznym w trybie tworzenia delegacji zostały dodane przyciski umożliwiające dodawanie na wykresie zdarzeń: „Wyjazd z Polski”, „Wjazd do Polski” i „Zmiana państwa” oraz dodano również opcję w menu pod prawym przyciskiem myszy umożliwiającą zmianę delegacji do jednego lub wielu krajów docelowych bezpośrednio na wykresie
 • na wykresie tygodniowym i miesięcznym w trybie tworzenia delegacji zostały dodane również flagi określające kraj odbieranego noclegu oraz możliwość zmiany kraju bezpośrednio na wykresie
 • na ewidencji czasu pracy został zmodyfikowany układ rozwijanego menu pod prawym przyciskiem myszy
 • w przypadku gdy w dowolnym miesiącu okresu rozliczeniowego zostanie udzielony dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę, to nie będzie widoczny komunikat ostrzegający o nieprawidłowym planie w takim miesiącu
 • na liście diet i limitów zostały wprowadzone osobne pola umożliwiające określanie wysokości ryczałtów za noclegi oraz limitów za noclegi
 • w automatycznym oddawaniu dni i nadgodzin została dodana nowa pozycja „Dni wolne za wykazany czas pracy w niedziele i święta” umożliwiająca automatyczne oddawanie dni wolnych za pracę, w których wykazany jest tylko składnik „CP Nd i Św”.
 • na liście „Diet i limitów” w rozwijanym menu pod prawym przyciskiem myszy dodano dla pozycji: Zmień dane dla zaznaczonych rekordów opcję: „Rozpocznij nowy okres”
 • w ustawieniach delegacji dodano nowe opcje umożliwiające określanie domyślnej miejscowości rozpoczęcia i zakończenia delegacji
 • w ustawieniach zaawansowanych modułu Rozliczenia dotychczasowa opcja „Nieobecności nieusprawiedliwione oraz czas wolny za godz. nadliczbowe i dni oddane z innych miesięcy obniżają wynagrodzenie minimalne” została rozdzielona na dwie niezależne od siebie opcje określające zasady rozliczania nieobecności nieusprawiedliwionych oraz czasu wolnego za godziny nadliczbowe i oddane dni
 • ustawienia drukowania rozliczenia szczegółowego delegacji przeniesiono z listy delegacji do ustawień w zakładce Delegacje -> Raporty oraz dodano dwie nowe opcje wydruku: „Pokazuj uwagi” i „Pokazuj podsumowanie diet i ryczałtów w walutach”
 • w trakcie zapisu delegacji kursy walut będą pobierane w tle bez wyświetlania komunikatów
 • w ustawieniach delegacji dodano opcję: „Traktuj odcinki krajowe/zagraniczne delegacji zagranicznej łącznie w sztywnych okresach 24h”
 • w ustawieniach delegacji dodano opcję umożliwiającą określanie minimalnej długości odpoczynku generujące kolejny nocleg po pełnych 24 godzinach odpoczynku
 • na ewidencji czasu pacy w przypadku, gdy wystąpi praca w dniu zwolnienia chorobowego poszczególne składniki będą wykazywana kolorem czerwonym
 • w menu Rozliczenia zostały dodane opcje „Wykres tygodniowy” i „Wykres miesięczny” otwierające wymienione wykresy z modułu TachoScan w trybie tworzenia delegacji
 • do bazy danych programu dodano następujące państwa: Wyspy Owcze (FR), Watykan (V), Wspólnota Europejska (EC), Reszta Europy (EUR), Reszta świata (WLD)
 • w menu raportów delegacji dodano raporty, które dotychczas można było wygenerować tylko na liście delegacji: „Rozliczenie szczegółowe podróży służbowej”, „Zbiorcze rozliczenie zaliczek i rachunków podróży służbowych” oraz „Polecenie wyjazdu”
 • na liście delegacji zostały usunięte przyciski drukujące wybrane raporty bezpośrednio na domyślnej drukarce
 • dodano minimalne wynagrodzenie na 2015 rok – 1750 zł brutto
 • usunięto możliwość drukowania zaświadczeń za oddanie dni wolnych za pracę w niedziele i święta

Zmiany w wersjach

Ostatnie wpisy

Facebook