• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  najwazniejsze-zmiany

  Najważniejsze zmiany

  Rozliczanie czas pracy na terytorium Niemiec również dla kierowców niezatrudnionych na umowę o pracę!

  1. Obliczanie wynagrodzenia należnego za czas pracy na terytorium Niemiec dla kierowców zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowa o pracę (samozatrudnienie, umowy cywilno-prawne)
  2. Przejrzyste sprawdzanie wysokość wyrównania za czas pracy na terytorium Niemiec dla wszystkich kierowców dzięki nowym zestawieniom
  3. Możliwość wprowadzenia zaliczki za czas pracy na terytorium Niemiec oraz łatwe wyliczenie ew. dopłaty

  W programie dostępne są również raporty niezbędne podczas kontroli czasu pracy kierowców ze strony Niemieckiego Urzędu Celnego przygotowane w j. niemieckim!


  inne-umowy-2

  Inne umowy

  W najnowszej wersji została dodana możliwość wprowadzania innych umów (umowa zlecenia, umowa o dzieła, samozatrudnienie, itp) na okresy, w których kierowcy wykonują pracę poza zatrudnieniem na umowę o pracę. W trakcie rozliczania ewidencji czasu pracy nie będą uwzględniane czynności kierowcy, w okresach na które zostaną wprowadzone inne umowy. Nowa opcja jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy kierowcy którzy są normalnie zatrudnieni na umowę o pracę w pewnych okresach pracują w innych firmach. W efekcie nowe opcje pozwalają definiować takie okresy, które automatycznie będą pomijane w trakcie obliczenia ewidencji czasu pracy.

  Inne_umowy


  wprowadzanie-i-rozliczanie-delegacji

  Wprowadzanie i rozliczanie delegacji

  W przypadku kierowców samozatrudnionych oraz wykonujących pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę istnieje możliwość wprowadzania i rozliczania delegacji. Istnieje również możliwość definiowania okresów, w których kierowcy pracują na terytorium Niemiec – podobnie jak w przypadku kierowców zatrudnionych na umowę o pracę. Program automatycznie generuje rozliczenie czasu pracy na terytorium Niemiec osobno dla okresów, w których kierowca jest zatrudniony na umowę o pracę i osobno na okresy, w których kierowca wykonuje pracę na podstawie innych umów. W tych drugich okresach obliczane jest należne wynagrodzenie wg ustawy MiLoG oraz opcjonalnie obliczane i wykazywane są świadczenia z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych (delegacji). W najnowszej wersji został również dodany nowy raport „Zestawienie czasu pracy na terytorium Niemiec (inne umowy)”, w którym generowane jest zestawienie rozliczenia czasu pracy na terytorium Niemiec dla wybranych kierowców na umowach innych niż umowa o pracę.

  ZestawCzasuPracyNiemcy-InneUmowy


  ryczalty

  Ryczałty

  W ustawieniach zatrudnienia w przypadku umowy o pracę została dodana nowa opcja w zakładce „Ryczałty” umożliwiająca definiowanie zaliczki na wynagrodzenie za czas pracy na terytorium Niemiec, która będzie naliczana na karcie miesięcznej pracownika podobnie jak ryczałty za godziny nadliczbowe, za godziny nocne oraz zaliczki za dyżury. Uwaga! Zaliczka w odróżnieniu od dotychczasowych ryczałtów nie jest rozliczana na raporcie Rozliczenia ryczałtów, ponieważ wyrównanie za czas pracy na terytorium Niemiec musi być obliczone i wypłacone najpóźniej do końca następnego miesiąca. Ewentualne wyrównanie, które należy wypłacić pracownikowi w przypadku, gdy naliczona zaliczka będzie za niska jest wykazywane na rozliczeniu czasu pracy oraz na nowym raporcie „Zestawienie czasu pracy na terytorium Niemiec (umowa o pracę)”.

  Zaliczka - Ryczałty

  ZestawCzasuPracyNiemcy-UmowaPraca


  inne-umowy

  Powiadomienie dla Bundesfinanzdirektion West

  W raporcie „Powiadomienie dla Bundesfinanzdirektion West” zostały dodane opcje umożliwiające wybranie kierowców lub grup kierowców, których dane mają być automatycznie uwzględnione na generowanym powiadomieniu. Dzięki wprowadzonej zmianie nie będzie konieczne uciążliwe ręczne wypełnianie danych kierowców przed wysłaniem do urzędu niemieckiego.

  Powiadomienie


  pozostale-zmiany

  Pozostałe zmiany

  Pozostałe zmiany:
  – Na oknie podglądu danych z tachografu cyfrowego w zakładce: „Informacje ogólne i dane techniczne” dodano dla pól: Numer seryjny i Numer fabryczny czujnika ruchu ikonę , po podświetleniu której będzie pokazany opis poszczególnych sekcji numeru
  – W oknie ustawień programu (menu: „Dane podstawowe -> Ustawienia”) w zakładce: „TachoScan -> Analogowe” zmieniono ustawienia domyślne dla następujących opcji:
  – Usuwaj zdarzenia inne niż jazda poniżej [] minut – 6 minut
  – Usuwaj zdarzenia jazdy poniżej [] minut – 0 minut (zdarzenia jazdy nie będą usuwane)
  – W ustawieniach (menu: „Dane podstawowe -> Ustawienia”) w zakładce: „Rozliczenia -> Niemcy” dodano opcję „Podczas wyliczania czasu pracy na terytorium Niemiec uwzględniaj tylko zdarzenia jazdy i innej pracy” po zaznaczeniu której będzie dostępna również opcja „Uwzględniaj zamianę zdarzeń”. Nowa opcja umożliwi obliczenie czasu pracy na terytorium Niemiec np. tylko na podstawie czynności jazdy i innej pracy.
  – W ustawieniach w zakładce „Rozliczenia -> Niemcy” dodano również opcję „Nie wykazuj wyrównania za czas pracy na terytorium Niemiec na przeliczeniu miesięcznej karty pracownika”. Nowa opcje przydatna jest w sytuacji, gdy firma nie chce wykazywać wyrównania na przeliczeniu ewidencji miesięcznej i korzystać będzie z nowego raportu „Zestawienie czasu pracy na terytorium Niemiec (umowa o pracę)”.
  – W oknie edycja dnia (pozycja: „Edycja” w rozwijanym menu kalendarza) usunięto pole adnotacji
  – W oknach wywołania raportów: „Miesięczna karta pracy pracownika”, „Zestawienie ewidencji czasu pracy” i „Zestawienie wynagrodzeń” usunięto opcję: „nie ryczałtuj dodatkowych składników” – program zawsze będzie uwzględniał ryczałtowanie dodatkowych składników o ile zostały zaznaczone odpowiednie opcje w oknie dodawania/edycji umowy


  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook