• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  automatyczne-naliczanie-wyrownania-do-wynagrodzenia-minimalnego-na-terenie-norwegii

  Automatyczne naliczanie wyrównania do wynagrodzenia minimalnego na terenie Norwegii

  W najnowszej aktualizacji wprowadzono szereg zmian umożliwiających automatyczne obliczanie czasu pracy na terytorium Norwegii oraz wyrównania do wynagrodzenia minimalnego:

  • Na edycji umowy została wprowadzona tabela umożliwiająca włączenie dla wybranych pracowników obliczania wyrównania do wynagrodzenia minimalnego za czas pracy na terytorium Niemiec lub Norwegii. W tej samej tabeli dodano możliwość definiowania zaliczki naliczanej automatycznie na poczet minimalnego wynagrodzenia w poszczególnych krajach. W przypadku naliczania zaliczki należy zweryfikować za pomocą zestawienia rozliczeń na terytorium innych krajów, czy wykazane zaliczki pokrywają należne wynagrodzenie minimalne pracowników.
   Stawki porownawcze

   

  • Zostały dodane opcje umożliwiające zdefiniowanie zasad naliczania wyrównania za czas pracy na terytorium Norwegii umożliwiające m.in. zaliczanie lub nie zaliczanie kwoty nadwyżki wypłaconych polskich diet i ryczałtów ponad diety norweskie do minimalnego wynagrodzenia norweskiego za czas pracy.
   Ustawienia Norwegia

   

  • Dodano możliwość określania czy wprowadzany wjazd/wyjazd dotyczy terytorium Niemiec czy Norwegii.
   Wjazdy wyjazdy

   

  • Na oknie edycji Delegacji oraz w parametrach delegacji generowanych na wykresach tygodniowym i miesięcznym wprowadzono opcje umożliwiające oznaczenie czy przejazdy mają podlegać pod ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w poszczególnych krajach.

   

  • Dotychczasowy raport „Rejestr czasu pracy na terytorium Niemiec” został zmieniony na „Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów” i w nowej wersji raportu dodano opcje umożliwiające generowanie rozliczenia na terytorium Niemiec oraz na terytorium Norwegii.

  Rejestr czasu pracy

   

  • Dodano nowy raport „Zestawienie rozliczeń na terytorium innych krajów (umowa o pracę)”, w którym dla wybranych pracowników wykazywane jest obliczone wyrównanie za czas pracy na terytorium Niemiec i Norwegii. Nowy raport szczególnie przydatny jest w przypadku, gdy zostały określone zaliczki na wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego i niezbędna jest weryfikacja czy naliczone i wypłacone zaliczki pokrywają należne wynagrodzenie minimalne w poszczególnych krajach.
   Zestawienie rozliczen

   

  • Dodano nowy raport  „Zestawienie czasu pracy na terytorium innych krajów (inne umowy)”, który zastąpił dotychczasowy raport „Zestawienie czasu pracy na terytorium Niemiec (inne umowy)”. W przygotowanym zestawieniu dodano możliwość wyboru krajów (Niemcy i/lub Norwegia) oraz dodano zestawienie wykazujące należne wynagrodzenie minimalne za czas pracy i za diety na terytorium Norwegii oraz polskie świadczenia z tytułu podróży służbowych.

  pozostale-zmiany

  Pozostałe zmiany

  • W oknie ustawień programu (Dane podstawowe -> Ustawienia) zmieniono nazwę zakładki „Niemcy” na „Minimalne wynagrodzenie – inne kraje” oraz rozdzielono opcję dotyczące Niemiec i Norwegii na osobne wewnętrzne zakładki.
  • Zmieniono nazwę rejestru „Wjazdy i wyjazdy z terytorium Niemiec” na „Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów”, dodano kolumnę „Państwo odcinka zagranicznego”, dodano możliwość importowania z pliku i wprowadzania odcinków na terytorium Norwegii oraz zmieniono wzór pliku importu.
  • Zmieniono nazwę rejestru „Stawki za ubezpieczenie społeczne w Niemczech” na „Minimalna stawka dzienna w innych krajach” oraz wprowadzono dietę dobową na terytorium Norwegii w wysokości 307 NOK.
  • Na ewidencji czasu pracy dodano grupę „CP inne kraje”, do której został przeniesiony wiersz „CP Niemcy” oraz dodano nowy składnik „CP Norwegia”.
  • Na przeliczeniu miesięcznej karty pracownika dodano nowe składniki „Zaliczka za czas pracy – Norwegia” oraz „Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za czas pracy – Norwegia”.
  • Przeliczenie stawek za godzinę pracy na terytorium Niemiec wg nominalnych i planowanych zostało przeniesione z przeliczenia ewidencji czasu pracy na rozliczenie czasu pracy wykazywane w raporcie „Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów”.
  • Na przeliczeniu ewidencji czasu pracy wykazywane jest zawsze jeden składnik wyrównania za czas pracy na terytorium Niemiec zastępując dotychczasowe dwa składniki „wg godzin planowanych” i „wg godzin normatywnych” wykazywanych w przypadku, gdy wyrównanie nie było pomniejszane o polskie diety i/lub ryczałty za noclegi.
  • Dodano kwotę wyrównania za czas pracy na terytorium Norwegi w eksporcie do programu Enova.
  • Dodano składniki wykazujące czas pracy na terytorium Niemiec i Norwegii w uniwersalnym eksporcie ewidencji czasu pracy.
  • W oknie ustawień programu (Dane podstawowe -> Ustawienia) w zakładce „Rozliczenia -> Niemcy” usunięto opcję „Wyrównanie za czas pracy w godzinach planowanych na terytorium Niemiec obliczaj wg…” i zastosowano obliczanie wyrównania zawsze wg stawki zaszeregowania.
  • W oknie dodawania/edycji umowy o pracę w zakładce „Ryczałty” usunięto opcję „zaliczka za czas pracy na terytorium Niemiec” i zastąpiono możliwością definiowania wysokości zaliczki w tabeli w zakładce „Stawki porównawcze i urlopy” oraz usunięto możliwość definiowania stałego dodatku PLN za czas pracy na terytorium Niemiec.
  • W raporcie „Zestawienie wynagrodzeń (209)” zmieniono nazwę kolumny „Wyrównanie do min. wynagr. za czas pracy na terytorium Niemiec” na Wyrównanie do min. wynagr. za czas pracy na terytorium innych krajów”  i wykazano w niej sumę wyrównania do wynagrodzenia minimalnego za czas pracy na terytorium Niemiec i Norwegii.

  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook