• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  najwazniejsze-zmiany

  Najważniejsze zmiany

  1) Minimalna płaca na terytorium Niemiec

  • a. Możliwość naliczania wyrównania z pracę na terytorium Niemiec
  • b. możliwość pomniejszenia wyrównania za pracę na terytorium Niemiec o kwotę diet i ryczałtów za noclegi
  • c. kurs kwartalny – prawidłowe naliczanie wyrównania za pracę na terytorium Niemiec

  2) Uaktualnienie o najnowsze przepisy dotyczące zaświadczeń o działalności.


  4-2-2-update

  4.2.2 Update

  • Wprowadzono obsługę kursów kwartalnych niezbędnych do rozliczania wyrównania za czas pracy na terytorium Niemiec. Przelicznik walut publikowany na każdy kwartał zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72 i w pierwszym kwartale 2015 r. obowiązuje kurs 4,20664 za 1 Euro.

  Kursy walut

  • W najnowszej aktualizacji została dodana opcja umożliwiająca automatyczne wyznaczanie odcinków pracy na terytorium Niemiec na podstawie wprowadzonych w systemie delegacji. Niezbędne jest określenie w rozliczanych delegacjach momentów przekroczenia granicy niemieckiej w momencie wjazdu i wyjazdu. W przypadku gdy przewóz nie jest objęty obowiązkiem rozliczenia minimalnego wynagrodzenia (np. w przypadku przewozów tranzytowych) istnieje możliwość nie wprowadzenia przekroczenia granicy niemieckiej lub wyłączenia przejazdu za pomocą opcji „Uwzględnij MiLoG” na oknie delegacji. Zdarzenia „Wyjazd z Polski”, „Zmiana państwa” oraz „Wjazd do Polski”, które mogą określać wjazd i wyjazd z terytorium Niemiec można wprowadzać na poziomie okna delegacji oraz na wykresie tygodniowym i miesięcznym w trybie tworzenia delegacji.

  Okno delegacji

  • Zostały dodane nowe opcje umożliwiające automatyczne zaliczanie wypłaconych diet i/lub ryczałtów za noclegi do minimalnego wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Niemiec.
   Taka funkcjonalność została wprowadzona ze względu na zgłoszenia klientów oraz sprzeczne stanowiska ekspertów i orzecznictwa sądów UE w zakresie interpretacji art. 3 ust. 7 akapit drugi dyrektywy 96/71. W tym celu w rejestrze wjazdów i wyjazdów na terytorium Niemiec została dodana kolumna umożliwiająca określenie wg jakiego kraju docelowego naliczane są diety w okresie przejazdu przez terytorium Niemiec.

  Ustawienia Niemcy

  • Został rozbudowany raport „Rejestr czasu pracy na terytorium Niemiec”, na którym zostały wyszczególnione wjazdy i wyjazdy na/z terytorium Niemiec oraz czas pracy w poszczególnych dobach pracowniczych. Ponadto zostało wprowadzone przeliczenie wykazujące należne wynagrodzenie za czas pracy na terytorium Niemiec oraz wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia minimalnego zgodnie z przyjętymi ustawieniami programu. Dodatkowo wykazywane jest szczegółowe rozliczenie diety i ryczałtów za noclegi w zdefiniowanych okresach na terytorium Niemiec, w przypadku gdy włączona jest opcja pomniejszania wyrównania za czas pracy na terytorium Niemiec o diety lub ryczałty.

  Rejestr wyjazdów i wyjazdów z terytorium Niemiec str 2 Rejestr wyjazdów i wyjazdów z terytorium Niemiec str 1

  • W zawiązku z wejściem w życie art. 34 rozporządzenia (UE) nr. 165/2014 zostały wprowadzone zmiany związane z koniecznością wystawiania zaświadczeń o działalności (tzw. „urlopówki”). Zgodnie z tym artykułem „Państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu”, jednak okresy te muszą być udokumentowane na karcie kierowcy lub wykresówkach poprzez wpisy manualne.  Dostępne w programie opcje pozwalają określać okresy, na które wymagane i wyszukiwane są zaświadczenia (okno „112 Wyszukaj zaświadczenia” -> przycisk „Opcje”). Dzięki temu każda firma może przestawić się na wyszukiwanie zaświadczeń tylko na okresy „braku danych” tzn. które nie zostały zarejestrowane na kartach kierowców lub wykresówkach. W programie zostało zastąpione naruszenie za brak zaświadczenia na naruszenia z tytułu braku zarejestrowanych czynności.

  Wyszukaj zaświadczenia


  wyrownanie-za-czas-pracy-na-terytorium-niemiec

  Wyrównanie za czas pracy na terytorium Niemiec

  Automatyczne naliczanie wyrównania za czas pracy na terytorium Niemiec

  W najnowszej wersji programu zostały wprowadzone zmiany umożliwiające automatyczne naliczanie wyrównania do wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Niemiec:

  • raport generujący zgłoszenie pracowników mobilnych do pracy na terytorium Niemiec

  1

  • na edycji umowy została dodana opcja umożliwiająca włączenie dodatkowego składnika wynagrodzenia za godzinę pracy na terytorium Niemiec oraz zostały dodane dwie opcje umożliwiające określenie stałej wysokości dodatku lub kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy stawką godzinową i 8,50 Euro.

  2

  • w przypadku naliczania różnicy pomiędzy stawką godzinową i stawką 8,50 Euro w ustawieniach programu w zakładce Rozliczenia->Zaawansowane zostały dodane opcje umożliwiające określenie dnia kursu, wg którego będzie naliczane wyrównanie za godzinę pracy na terytorium Niemiec (pierwszy dzień rozliczanego miesiąca, ostatni dzień rozliczanego miesiąca lub określony dzień z następnego miesiąca)
  • na ewidencji czasu pracy oraz menu Rozliczenia zostały dodane opcje umożliwiające definiowanie momentów wjazdów i wyjazdów z terytorium Niemiec oraz funkcje umożliwiające automatyczne importowanie danych z plików xls lub csv przygotowanych w określonym formacie

  3

  • na podstawie wprowadzonych informacji dotyczących wjazdów i wyjazdów na terytorium Niemiec na ewidencji generowany jest nowy składnik wykazujący czas pracy w tych okresach – „CP Niemcy”
  • na przeliczeniu wynagrodzenia wykazywane jest wyrównanie do wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Niemiec zgodnie z przyjętymi ustawieniami

  4

  • przygotowany został również nowy raport „Rejestr czasu pracy na terytorium Niemiec” wykazujący czas pracy kierowców w poszczególnych okresach od wjazdu do wyjazdu, raport generowany jest w dwóch językach – polskim i niemieckim.

  5

  Ze względu na liczne interpretacje, zmiany zostały przygotowane w taki sposób, aby można było określać zasady rozliczania czasu pracy na terytorium Niemiec. Osoba rozliczająca może definiować okresy w jakich wykonywana jest praca na terytorium Niemiec, niezależnie od faktu czy wprowadzone przepisy ostatecznie będą dotyczyć wszystkich rodzajów przewozów transportowych, czy tylko przewozów lokalnych wykonywanych na terytorium Niemiec, czy tylko przewozów wykonywanych na zlecenie niemieckich firm spedycyjnych czy też tylko w przypadku kierowców oddelegowanych do pracy na terytorium Niemiec. Ponadto stawka wyrównania może być obliczana w sposób automatyczny do wysokości 8,50 Euro wg wskazanego dnia kursu lub może być określona w dowolnej wysokości.
  Automatycznie generowany jest również rejestr czasu pracy w języku polskim i niemieckim, który zgodnie z informacji umieszczonymi na stronie polskiej ambasady będzie jednym z dokumentów wymaganych w trakcie kontroli służb niemieckich. W sytuacji, gdy pojawią się nowe decyzje, wzory dokumentów lub wytyczne instytucji niemieckich zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w kolejnych wersjach programu.


  pozostale-zmiany

  Pozostałe zmiany

  Zmiany ogólne

  • AETR 2010 – odstępstwo w analizie odpoczynków tygodniowych określone w art. 8 pkt 6c.
  • W przypadku nieprawidłowo skróconego, wymaganego, regularnego odpoczynku tygodniowego program sprawdza czy od poprzedniego skróconego odpoczynku tygodniowego wszystkie okresy prowadzenia pojazdu były w zespole. Jeśli tak to odpoczynek uznany jest jako odebrany prawidłowo (nie ma naruszenia). W takiej sytuacji wymagana będzie rekompensata skrócenia odpoczynku.
  • Do „słownika” dodano wpis: Odsetki ustawowe, oraz dodano wartość: od 2014-12-23 – 8%.
  • W Zakładce „Rozliczenia -> Wyświetlanie” dodano opcję: Drukuj 2 strony na arkusz – dot. Zaświadczenia o oddanych godzinach nadliczbowych i Wniosku o urlop.
  • Dodano ostrzeżenie o niezgodności pomiędzy planem pracy a normą, będzie ono wyświetlane w każdym miesiącu okresu rozliczeniowego.
  • Do „słownika” dodano zdarzenie: Koniec wyłączenia, które w połączeniu ze zdarzeniem: Wyłączenie z delegacji, zamyka okres nie wliczany do delegacji.

  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook