en

ZMIANY W WERSJACH

najwazniejsze-zmiany

Najważniejsze zmiany

 • 1) Interaktywne raporty
 • 2) Dostępny czas pracy kierowców
 • 3) Generowanie raportów w tle

generacja-raportow-w-tle

Generacja raportów w tle

W najnowszej wersji programu w trakcie generacji raportów możliwa jest dalsza praca na programie. Każdy raport generowany jest w oddzielnym „wątku” i umieszczany jest w specjalnej kolejce. W trakcie generacji raportów w programie dostępna jest bieżąca informacja o postępie ich generacji. Dzięki wprowadzonej zmianie nie będzie konieczne przerywanie pracy w programie w trakcie tworzenia dużych raportów.

 

1t


nowy-raport-roznice-w-danych-pomiedzy-tachografem-i-karta

Nowy raport „Różnice w danych pomiędzy tachografem i kartą”

W programie został dodany nowy raport „Różnice w danych pomiędzy tachografem i kartą” (170).Raport prezentuje trzy grupy danych:

 • Czynności zarejestrowane na tachografie bez włożonej karty kierowcy.
 • Czynności zarejestrowane na tachografie, których nie ma w danych odczytanych z kart kierowców
 • Czynności zarejestrowana na kartach kierowców, których nie ma w danych odczytanych z tachografów.

Nowy raport w znacznym stopniu ułatwia odnalezienie sytuacji gdy kierowcy użytkują pojazdy bez włożonej karty kierowcy oraz gdy nie został wykonany odczyt danych z kart lub z tachografów. W przypadku gdy wykonane są wszystkie odczyty kart i tachografów na raporcie będą wykazane sytuacje gdy pojazdy były użytkowane na „obcych” kartach lub sytuacje gdy kierowcy użytkowali „obce” pojazdy.

2t


dostepny-czas-pracy-kierowcow

Dostępny czas pracy kierowców

W module TachoScan została dodana funkcjonalność (171) dostępna dotychczas tylko w programie TachoScan Driver. Program na podstawie wprowadzonych danych oblicza i prezentuje aktualne informacje o dostępnym czasie pracy kierowcy:

 • pozostały czas jazdy bez przerwy (maksymalnie 4,5 godziny)
 • pozostały czas jazdy w ciągu dnia (maksymalnie 9 lub 10 godzin) oraz pozostałą ilość przedłużeń jazdy dziennej do 10 godzin w ciągu bieżącego tygodnia
 • pozostały czas jazdy w bieżącym tygodniu wynikający limitu tygodniowego (56 godzin) lub limit dwutygodniowego (90 godzin)
 • informację o godzinie rozpoczęcia odpoczynku tygodniowego oraz dostępnych skróceniach odpoczynku do 9 godzin
 • informację o godzinie rozpoczęcia kolejnego odpoczynku tygodniowego oraz informację czy wymagany jest odpoczynek regularny trwający co najmniej 45 godzin
 • listę wszystkich rekompensat odpoczynków tygodniowych wraz z terminem ich odbioru

Najnowsza funkcja programu jest szczególnie przydatna w sytuacja, gdy istnieje możliwość pobrania aktualnych danych z karty kierowcy w firmie lub za pomocą urządzeń umożliwiających zdalny odczyt danych.   3t


minuta-pracy-w-momencie-wyjeciawlozenia-karty-lub-wpisu-kraju

Minuta pracy w momencie wyjęcia/włożenia karty lub wpisu kraju

Nowa opcja programu generuje minutę pracy w momencie gdy kierowca wprowadza zmianę kraju. Prawidłowy wpis powinien być wykonany na początku i na końcu dnia, czyli na początku i na końcu odpoczynku dziennego i tygodniowego. Czasami kierowcy wprowadzają zmianę kraju lub wyjmują kartę kierowcy w trakcie trwania odpoczynku dziennego lub tygodniowego i w takim przypadku inspektorzy zazwyczaj traktują to jako co najmniej jedną minutę pracy przerywającą odpoczynek. W najnowszej wersji programu dzięki wprowadzonej opcji program będzie automatycznie generował minutę pracy, dzięki czemu nie będzie konieczne weryfikowanie każdego dnia dla każdego kierowcy.

 

4t


interaktywne-raporty-tachoscan

Interaktywne raporty (TachoScan)

Na wszystkich raportach w module TachoScan, w których umieszczona jest kolumna z numerem tarczy została wprowadzona możliwość automatycznego otwierania wybranych dni lub wykresówek bezpośrednio z raportu poprzez kliknięcie w wybrany numer tarczy na raporcie. W efekcie nie będzie konieczne wyszukiwanie ręczne wybranego dnia z poziomu kalendarza ciągłości danych lub z listy zapisanych wykresówek i dni w programie.

 

5t


edycja-delegacji-na-wykresach

Edycja delegacji na wykresach

Na wykresie tygodniowym i miesięcznym zostały dodane kolejne opcje, które w znacznym stopniu ułatwiają i przyśpieszają tworzenie delegacji. Obecnie po oznaczeniu odpoczynków na bazie istnieje możliwości zmiany momentu rozpoczęcia i zakończenia delegacji bezpośrednio na wykresie poprzez przeciągniecie myszką. Ponadto w przypadku gdy w danym dniu praca była wykonywana w firmie istnieje możliwość wyłączenia delegacji bezpośrednio na wykresie.

 

6t


istotne-zmiany-w-module-delegacje

Istotne zmiany w module Delegacje

W module Delegacje zostały wprowadzone dwie istotne zmiany:

 • W ustawieniach programu została dodana opcja umożliwiająca automatyczne ustawienie daty kursu x dni od daty rozpoczęcia, zakończenia lub utworzenia delegacji. Domyślnie w nowej wersji programu została zmieniona domyślna data kursu na jeden dzień wcześniej od daty utworzenia delegacji. W poprzednich wersjach programu można było ustawiać datę kursu na x dni od daty zakończenia delegacji.
 • Została wprowadzona zgłaszana przez wiele firm możliwość definiowania różnych walut za diety i limity za nocleg. W efekcie np. w Niemczech istnieje możliwość definiowania stawki za dietę w Euro, a limit za nocleg w PLN.

 

7t


4trans-pozostale-zmiany

4Trans® pozostałe zmiany

 • Na oknie startowym został dodany przycisk szybkiego uruchamiania umożliwiający wyszukiwanie opcji programu wg podanej frazy oraz zawierający opcje wg podziału na: Najczęściej używane, Ostatnio używane oraz Moje skróty.
 • Została dodana możliwość zmiany kolorystyki programu w ustawieniach programu w zakładce Główne -> Ustawienia wyglądu. Obecnie dostępne są cztery schematy: Podstawowy, Alberta, Kofu oraz Simberi.
 • W bocznym pasku narzędziowym zmieniono kolor podświetlenia ikon.
 • Na zakładce „Start” zmieniono ramkę: „Ostatnio używane” na „Najczęściej używane”.
 • W ramce „Najczęściej używane” zamiast kodu pozycji wyświetlana będzie ikona z menu;
 • Funkcje niedostępne dla zalogowane użytkownika są wyszarzone i nieaktywne.
 • W nowej zakładce zamiast pustej strony będzie wyświetlane maksymalnie sześć ekranów najczęściej używanych okien programu.
 • Zmieniono układ i wygląd następujących okien programu: „Firmy”, „Miasta”, „Samochody”, „Naczepy”, „Pracownicy”, „Grupy pracowników”, „Grupy samochodów”, „Kursy walut”, „Dokumenty”, „Święta i dni wolne”, „Terminarz” oraz „Trasy”.
 • W oknie dodawania/edycji terminu w module Terminarz dodano ramkę umożliwiającą zaznaczeniu wielu użytkowników.
 • W aktywnościach użytkowników dodano rejestrację zmian w ustawieniach do delegacji i manipulacji oraz wprowadzono na liście aktywności trzy zakładki: Wszystkie, Ustawienia, Inne ułatwiające przeglądanie listy aktywności.
 • Na podglądzie wydruków list programu została dodane opcje umożliwiające dostosowanie szerokości kolumn oraz wprowadzono domyślną nazwę pliku w przypadku zapisu w formacie pdf.
 • Podczas pierwszego logowania innego użytkownika niż administrator pojawia się okno dodania nowej firmy lub pole z wyborem aktywnej firmy.
 • W oknie ustawień programu usunięto przyciski OK, Zastosuj i Anuluj – ustawienia są zapisywane na bieżąco podczas wprowadzonej zmiany.
 • Dla modułu TachoScan, Manipulacje i Rozliczenia dodano rejestr ostatnich 10 zmian dokonanych w oknie ustawień programu. Rejestr otwierany jest za pomocą linku: „—” umieszczonego powyżej dolnej belki okna programu.
 • Zawartość bazy „4TransKonfig” została przeniesiona do „4TransMDF” (baza 4TransKonfig nie będzie usunięta). Zablokowano możliwość uruchomienia programu w trybie „single user”.
 • Zwiększono ilość okien jakie można otworzyć w programie aby nie przekroczyć progu wykorzystania pamięci.
 • W „oknie dodawania/edycji dokumentu” w zakładce „Powiązane pliki” dodano ikonę umożliwiającą wysłanie plików pocztą e-mail.
 • Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na nazwie aktywnej firmy umieszczoną w dolnym pasku programu spowoduje otwarcia okna edycji tej firmy.
 • Dodano obsługę nowej wersji serwera MSSQL 2014.
 • Usunięto podpowiedzi z pól dodawania danych.
 • Zoptymalizowano proces uruchamiania i działania programu.

tachoscan-i-rozliczenia-pozostale-zmiany

TachoScan i Rozliczenia – pozostałe zmiany

 • Zmieniono mechanizm zaznaczania kierowców i/lub samochodów w oknach: „Eksport plików cyfrowych” i wywołania raportu: „Naruszenia kierowcy wg ITD sumarycznie”.
 • Naruszenia niezatwierdzone (w raporcie: „Naruszenia kierowcy wg ITD”) nie będą wyświetlane raportach: „Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy” i „Naruszenia kierowcy wg ITD sumarycznie”.
 • Zmieniony został wygląd i kolorystyka wykresu tygodniowego i miesięcznego.
 • W Kalendarzu ciągłości danych w rozwijanym menu zmieniono typ dnia: Praca (P) na: Praca – wybór użytkownika (P*).
 • W oknie podglądu/edycji dnia z karty kierowcy dodano możliwość wstawiania/zamiany zdarzeń na zdarzenie „brak danych”.
 • W oknach podglądu/edycji danych z karty kierowcy i wykresówek usunięto mechanizm tworzenia delegacji – „automatyczne generowanie delegacji” dostępne jest na „wykresie tygodniowym” i/lub na „wykresie miesięcznym”.
 • Podczas przeglądania wykresówek okresy, dla których wystawiono zaświadczenie: „przebywał na zwolnieniu chorobowym”, „przebywał na urlopie” i „miał czas wolny lub odpoczywał” będą pomijane.
 • Na oknie „Naruszenia kierowcy wg ITD” wykres tygodniowy otwierany będzie na podstawie daty rozpoczęcia zaznaczonego naruszenia (poprzednio: na podstawie okresu analizy) oraz podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na naruszeniu powoduje otwarcie okna Wykres tygodniowy (poprzednio: „okno podglądu/edycji dnia z karty kierowcy/wykresówki”).
 • Zaktualizowano kody krajów i producentów tachografów.
 • Dla słoweńskiej wersji programu dodano mechanizm automatycznego numerowania „zaświadczeń” o nie prowadzeniu pojazdu.
 • Przeniesiono mechanizm zarządzania okresami rozliczeniowymi z okna ewidencji czasu pracy do okna dodawania/edycji firmy w zakładce „Księgowość i Rozliczenia”.
 • Zapis i odczyt ustawień w grupie „Delegacje” jest przypisany do wybranej firmy.
 • W oknie ewidencji czasu pracy dla dni oznaczonych „*” oraz dni „*24h” dodano objaśnienie wyświetlane w tzw. „dymku”. Dla zaznaczonego obszaru (co najmniej dwie wartości) będzie wyświetlana w tzw. „dymku” suma godzin dla poszczególnych składników wynagrodzenia.
 • Na raporcie przeliczenia ewidencji wynagrodzenie zasadnicze (stawka miesięczna, odliczenia, wyrównanie oraz przeliczenie ze stawki godzinowej) w danym miesiącu nie będzie wykazywane jeśli czas płatny będzie równy zero.
 • Zmieniono algorytm wyznaczani ryczałtów za noclegi w trakcie delegacji.
 • W schemacie „numeracji” delegacji dodano nową opcję „Numer służbowy pracownika”.
 • Na wniosku urlopowym zmieniono tekst „(podpis pracodawcy)” na „(podpis)”.

Zmiany w wersjach

Ostatnie wpisy

Facebook