Polityka Prywatności Aplikacji GBox Plan

Dziękujemy za korzystanie z „Aplikacji GBox Plan”. Z racji tego, że ochrona danych osobowych Użytkowników „Aplikacji GBox Plan” ma dla nas kluczowe znaczenie, dedykujemy Państwu niniejszą Politykę Prywatności opisującą sposób przetwarzania Państwa danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych oraz wszelkiego rodzaju inne informacje, do których podania jesteśmy zobowiązani na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

Dane właściciela „Aplikacji GBox Plan”

Właścicielem „Aplikacji GBox Plan” jest Inelo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Karpacka 24/U2b.

Tożsamość Administratora i dane kontaktowe IOD

Administratorem danych osobowych Użytkowników „Aplikacji GBox Plan” jest Inelo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Karpacka 24/U2b (zwana dalej INELO). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (zwany dalej IOD). Z IOD można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Inspektor Ochrony Danych ul. Karpacka 24/U2b, 43-300 Bielsko-Biała, bądź na adres e-mail: iod@inelo.pl.

Informacje w przedmiocie korzystania z „Aplikacji GBox Plan”

Korzystanie z „Aplikacji GBox Plan” wiąże się w szczególności z przetwarzaniem następującej kategorii danych osobowych:

a) dane osobowe Spedytora (zwanego Użytkownikiem) tj. imię i nazwisko, nazwę organizacji, adres siedziby, NIP, REGON, numer telefonu;
b) dane osobowe Kierowcy tj.: imię i nazwisko, numer telefonu.
Przetwarzane dane mają charakter danych osobowych zwykłej kategorii.

Dane osobowe Spedytora przetwarzane są w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Podstawą prawną przetwarzania danych jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).

Dane osobowe Kierowcy przetwarzane są na polecenie Administratora tych danych tj. Spedytora zgodnie z art. 28 i 29 RODO.

„Aplikacja Gbox Plan” służy do zdalnego dostępu do zasobów serwerowych Administratora przy czym nie przechowuje danych na urządzeniu lokalnym (mobilnym).

Analityka

Nasza aplikacja korzysta z następujących rozwiązań:

a) Google Analytics – gromadzi anonimowe dane na temat wersji systemu, przybliżonej lokalizacji, a także pomaga śledzić zdarzenia w „Aplikacji GBox Plan”,
b) Google Firebase – pozwala anonimowo zbierać statystyki pobrań i działania „Aplikacji GBox Plan”, analizować zachowania użytkowników w „Aplikacji GBox Plan”, czasie spędzonym w „Aplikacji GBox Plan”, występujących błędach, wersjach „Aplikacji GBox Plan” czy używanych funkcjach „Aplikacji GBox Plan”,
c) Google Firebase Crashlytics – jest narzędziem wykorzystywanym do raportowania awarii „Aplikacji GBox Plan” w czasie rzeczywistym. Narzędzie to ze względu na swoją funkcjonalność pozwala nam chociażby zaoszczędzić czas przy rozwiązywaniu problemów z „Aplikacją GBox Plan ”. Działanie Crashlytics polega na wysłaniu do naszego serwera anonimowych logów z „Aplikacji GBox Plan” w celu diagnozy i naprawy błędów „Aplikacji GBox Plan” przez naszych programistów,
d) Google Firebase Authentication – posiada funkcjonalność obsługującą autoryzację Użytkowników i zarządzanie nimi.
Polityka Prywatności Google Firebase jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://firebase.google.com

Powiadomienia PUSH

„Aplikacja GBox Plan” wysyła do Użytkowników powiadomienia PUSH. Powiadomienia te nie będą zawierały treści marketingowych, a jedynie informacje niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi. Do wysyłania powiadomień PUSH wykorzystywana jest funkcjonalność Google Firebase.

Dodatkowe informacje w przedmiocie funkcjonalności „Aplikacji GBox Plan”

Korzystanie z „Aplikacji GBox Plan” wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem Android oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia wi-fi.
Administrator zapewnia, że dane osobowe Użytkowników „Aplikacji GBox Plan” są przesyłane w bezpieczny sposób przy użyciu połączenia szyfrowanego protokołem HTTPS zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Odbiorcy danych osobowych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe do uzasadnionych celów np. innym podmiotom w przypadku, kiedy zostaniemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa bądź dostawcom usług, którzy przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie i są na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego zobowiązani do ochrony powierzonych im danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są także przez podmiot powiązany z INELO kapitałowo-osobowo tj. OCRK Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, (43-300), ul. Karpacka24/U2C, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000704301, NIP: 5472148876, REGON: 243433883.

Odbiorcy danych spoza EOG

Do państw trzecich nie są przekazywane dane, o których mowa w art. 4 ust. 1 RODO.

Kryterium czasookresu przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i w przypadku braku prawnych obowiązków w zakresie ich przechowywania lub jeśli upłynęły okresy przedawnienia roszczeń z zawartych umów.

Informacja o profilowaniu danych

Państwa dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Państwa temat i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną Państwo jesteście.

Przysługujące prawa na gruncie RODO

Mają Państwo prawo żądania:

a) uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe oraz do uzyskania dostępu do tych danych zgodnie z art. 15 RODO,
b) sprostowania błędnych danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
c) usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
f) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
g) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO (jeśli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na Państwa zgodzie). Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

W/w prawa możecie Państwo realizować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@inelo.pl
Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane za pośrednictwem „Aplikacji GBox Plan” wraz ze stosownym komunikatem. Zmieniona Polityka Prywatności będzie obowiązywała od dnia umieszczenia stosownego komunikatu w „Aplikacji GBox Plan”.
wer. 1.0. z dnia 22.04.2020r.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta