Baza eksploatacyjna 2023: Nowe wymogi dla przewoźników

baza eksploatacyjna
Inelo Inelo
Blog

Wprowadzane w ostatnich miesiącach przepisy regularnie nakładają nowe wymogi dla przewoźników wykonujących transport międzynarodowy oraz krajowy. Tym razem skupimy się na bazie eksploatacyjnej, której definicja została doprecyzowana przez pakiet mobilności. W związku z wejściem w życie nowych przepisów przedsiębiorcy byli w ostatnim czasie zobligowani do złożenia dwóch oświadczeń:

  • o dysponowaniu bazą eksploatacyjną, która jest odpowiednio przystosowana do prowadzonej działalności – przewidziany termin: do 15 stycznia 2023 roku,
  • o liczbie zatrudnionych w firmie pracowników – przewidziany termin: do 31 marca 2023 roku.

Na czym polegają nowe wymagania dla przewoźników w zakresie posiadanej bazy eksploatacyjnej? Jakie warunki musisz spełnić, aby Twoje oświadczenie zostało przyjęte? Odpowiedź na te pytania znajdziesz poniżej.

Jakie wymogi musi spełniać baza eksploatacyjna?

Dotychczas dysponowanie przez przewoźnika odpowiednią bazą eksploatacyjną było tylko formalnym wymogiem, który nie był ściśle określony w przepisach. Podobnie jak w przypadku wielu innych regulacji dotyczących europejskiego transportu, to właśnie pakiet mobilności wprowadził zmiany, które znacząco wpłynęły na dotychczasowy stan rzeczy.

W ślad za prawodawstwem europejskim poszły modyfikacje przepisów polskich, których zadaniem było zaimplementowanie zasad pakietu mobilności. Nowe wymogi dla przewoźników dotyczące bazy eksploatacyjnej obowiązują od 1 stycznia 2023 roku i wynikają wprost z ustawy o transporcie drogowym, a konkretnie – z artykułu. 4 pkt 21a. Znajdziemy tam definicję, zgodnie z którą baza eksploatacyjna w firmie transportowej to obszar dostępny dla przewoźnika, który jest odpowiednio przystosowany do prowadzenia działalności transportowej w sposób ciągły i zorganizowany. Obszar ten powinien składać się z co najmniej jednego z poniższych elementów:

  • miejsce postojowe dla wykorzystywanych pojazdów,
  • miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
  • miejsce przeznaczone do wykonywania napraw lub konserwacji pojazdów.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 roku w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, baza eksploatacyjna to również siedziba firmy, czyli centrum operacyjne, do którego wracają kierowcy, aby odebrać należny odpoczynek tygodniowy.

Liczba miejsc w bazie eksploatacyjnej

Wspomniany wcześniej wymóg posiadania infrastruktury pozwalającej na funkcjonowanie firmy w sposób zorganizowany i ciągły tworzy dodatkowe wymogi dla przewoźników. Aby zapewnić efektywność i stałość procesów związanych z wykonywaniem przewozów, baza eksploatacyjna musi być odpowiednio przystosowana do prowadzenia działalności transportowej.

Jedną z bardzo ważnych kwestii jest minimalna liczba miejsc postojowych. Aby spełnić wymogi związane z dostosowaniem bazy eksploatacyjnej do skali prowadzonej działalności, liczba miejsc musi wynosić co najmniej jedną trzecią liczby zgłoszonych pojazdów. Jeżeli przewoźnik zgłosił nie więcej niż dwa pojazdy, konieczne będzie zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego w bazie eksploatacyjnej.

Jak dostosować się do nowych wymogów o bazie eksploatacyjnej?

Właściciele firm transportowych posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przed 1 marca 2022 roku lub którzy zostali objęci postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania zezwolenia i licencji wspólnotowej przed tą datą, byli zobowiązani do dostosowania się do nowych wymagań dotyczących bazy eksploatacyjnej w terminie do 1 stycznia 2023 roku. Oprócz zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych – w zależności od wielkości posiadanej floty, przedsiębiorcy musieli dostosować się także do wymogów w kwestii lokalizacji bazy eksploatacyjnej (musi ona znajdować się na terytorium Polski), a także złożyć oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób.

Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych i kierowcach

W związku z nowymi obowiązkami dla przewoźników, rokrocznie (w terminie do 31 marca) muszą oni składać oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych w poprzednim roku. Oświadczenie musi zostać uzupełnione o informacje na temat średniej arytmetycznej zatrudnianych w minionym roku kierowców – bez względu na przyjętą formę zatrudnienia.

Dokumenty należy złożyć w oryginale – osobiście, za pośrednictwem poczty lub poprzez platformę ePUAP. Odbiorcą oświadczenia jest lokalny Starosta lub Główny Inspektorat Transportu Drogowego – w zależności który podmiot wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta