• Polski
 • English
 • 2018.06.15 Piotr Pietrasina

  Płaca minimalna w górę?

  14.06.2018 r. rząd przedstawił propozycję zmiany wynagrodzenia minimalnego za pracę w następnym roku.
   

  Uwzględniając przewidywany wzrost wydajności pracy o 3,5% w 2019 roku oraz inflację rzędu 2,3% wynagrodzenie powinno wzrosnąć do 2220 zł brutto oraz do 14,50 zł brutto dla stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

  Taka propozycja została przekazana do Rady Dialogu Społecznego, która przeprowadzi negocjacje w tej sprawie. Wyrażenie stanowiska powinno odbyć się nie później niż do 30 dni i zostać przekazane do Rady Ministrów. W przypadku braku zaopiniowania rząd sam ustali wysokość minimalnego wynagrodzenia poprzez stosowne rozporządzenie.

  Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do 15 września bieżącego roku.

  Sam wzrost płacy minimalnej będzie skutkował naliczeniem wyższych dodatków do wynagrodzenia, jak na przykład za czas pracy w porze nocnej czy odpraw pieniężnych.

  Podniesienie płacy dla branży transportowej nie będzie tak bardzo dotkliwe, jak projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców, która zakłada rezygnację z podróży służbowych i potraktowanie kierowców jako pracowników delegowanych. W wyniku tych zmian koszty pracodawców wzrosną niewspółmiernie do skutków podniesienia płacy minimalnej. – wyjaśnia Piotr Dajema, ekspert INELO.

  Źródło: www.mpips.gov.pl

  Tagged:

  Ostatnie wpisy

  Facebook