• Polski
 • English
 • 2017.09.29 Piotr Pietrasina

  PŁACA MINIMALNA W FINLANDII – OBOWIĄZKOWE ZGŁASZANIE PRACOWNIKÓW

  Zgodnie z Ustawą Act on Posting Workers nr. 447/2016 w Finlandii zostały wprowadzone nowe zasady oraz obowiązki dotyczące płacy minimalnej dla pracowników delegowanych. Oprócz obowiązku wypłaty płacy minimalnej, czy też powołania przedstawiciela, od 1 września 2017 został wprowadzony obowiązek zgłaszania pracowników przed wykonaniem pracy na terytorium Finlandii.

  I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA W TRANSPORCIE

  Ustawa, ani oficjalne wytyczne w żaden sposób nie odnoszą się do specyfiki transportu. Zgodnie z w/w Ustawą oraz  Dyrektywą 96/71/WE obowiązek zgłaszania dotyczy firmy, które:

  „delegują pracowników na własny rachunek i pod swoim kierownictwem na terytorium Państwa Członkowskiego, w ramach umowy zawartej między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług, działającym w danym Państwie Członkowskim, o ile istnieje stosunek pracy pomiędzy przedsiębiorstwem delegującym a pracownikiem w ciągu okresu delegowania”

  Oznacza to, że zgłaszanie pracowników i stosowanie płacy minimalnej dotyczy przewozów kabotażowych oraz sporej części przewozów międzynarodowych (gdy odbiorca usługi znajduje się na terytorium Finlandii)

  II. ZGŁOSZENIA PRACOWNIKÓW

  System zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ [EN]. Pomimo małej ilości informacji koniecznych do uzupełnienia nie jest dostosowany do realiów firm transportowych. Oficjalne wytyczne dostępne TU [EN] nie zawierają wszystkich informacji, np. dotyczących maksymalnego okresu zgłoszenia pracowników.

  W oparciu o dostępne informacje Eksperci VIAON przygotowali dla Państwa specjalną instrukcję ułatwiającą zgłaszanie kierowców przed podjęciem pracy na terytorium Finlandii. Zobacz instrukcję

  III. WYMAGANY PRZEDSTAWICIEL

  Przedsiębiorstwo delegujące zobowiązane jest do posiadania w Finlandii przedstawiciela, z którym pracownik delegowany i organy kontrolne będą mogły kontaktować.

  Uwaga! Nie ma obowiązku posiadania przedstawiciela w przypadku delegowania pracowników do Finlandii na okres nie dłuższy niż dziesięć dni roboczych. Przy obliczaniu okresu delegowania pracowników, pod uwagę bierze się dany okres delegowania oraz wszystkie inne okresy w ciągu czterech miesięcy poprzedzających zakończenie okresu delegowania, w trakcie którego pracownik tego samego przedsiębiorstwa wykonywał pracę w Finlandii.

  Wg. wytycznych przedstawiciel może być osobą prawną lub fizyczną, na przykład klientem firmy transportowej w Finlandii, firmą księgową lub innym dostawcą usług związanych z oddelegowanymi pracownikami. Przedstawiciel musi być upoważniony do odbierania dokumentów urzędowych oraz wezwań w imieniu przedsiębiorstwa oraz do składania dokumentów przedsiębiorstwa w organach i sądach. Przedstawiciel musi być również upoważniony do reprezentowania przedsiębiorstwa delegującego w sądzie.

  IV. DOKUMENTACJA

  Aby spełnić wymagania Ustawy nr. 447/2016 w pojeździe powinna znajdować się umowa o pracę oraz wydrukowane zgłoszenie. Dla pracowników spoza UE wymagane są dokumenty potwierdzające zezwolenie na pracę i pobyt.

  Jeżeli ciągły okres delegowania nie przekracza 10 dni dokumenty takie jak ewidencja czasu pracy czy potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia powinny być przechowywane w firmie przez okres dwóch lat i dostępne w razie kontroli. W pozostałym przypadku dokumenty te powinny znajdować się na terytorium Finlandii (u przedstawiciela lub w pojeździe). Informacje te muszą być dostępne do natychmiastowego wykorzystania, ale mogą być przechowywane w formie elektronicznej.

   V. STAWKI

  Zgodnie z wytycznymi dostępnymi TUTAJ [EN] dla kierowców powinno stosować się stawki z układów zbiorowych. Poniżej przestawiamy stawki godzinowe w Euro wynikające z układu zbiorowego dla transportu:

  Tagged:

  Ostatnie wpisy

  Facebook